Kankaanpää-info | Yhteystiedot
Palveluhaku | Sivukartta | Palaute | Intranet | In English
 

Kadun rakentaminen ja katusuunnitelma


Katu rakennetaan kaupungin teknisen lautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset (MRL 132/1992 § 85).

Katusuunnitelmassa esitetään katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön. Katusuunnitelmasta käy ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Vaikutukseltaan vähäisistä ja yksittäisistä katualueella tapahtuvista liikennejärjestelyiden muutoksista (esim. liikennemerkkien sijoittamisesta, hidasteiden rakentamisesta) ei laadita erillistä katusuunnitelmaa. Näistä tehdään päätös teknisessä lautakunnassa tai viranhaltijapäätös, mikäli lautakunta on delegoinut päätöksenteon.

Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa


Uusien katujen katusuunnitelmien laatiminen aloitetaan asemakaavoitusprosessin yhteydessä ja asukkaiden mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun on järjestetty asemakaavoituksen tai laajemman aluekokonaisuuden muun suunnittelun yhteydessä.

Katusuunnitelmaehdotus pidetään ennen sen vahvistamista julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Nähtävillä olosta tiedotetaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti julkaisemalla ne kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja internet-sivulla. Lisäksi ilmoitus voidaan julkaista Kankaanpään seudussa. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjeellä.

Nähtävillä olon päätyttyä katusuunnitelmaehdotus ja siitä mahdollisesti tehdyt muistutukset käsitellään kaupungin teknisessä lautakunnassa.  

Katusuunnitelmia nähtävillä