Kankaanpään vanhusneuvosto

                                                  Yhteystiedot    Jäsenet    Toimintasääntö    Toimintakertomus ja kokoustiedot    Historiikki    

Yhteystiedot

Vanhusneuvoston puheenjohtaja
Sinikka Poikkeus

Vanhusneuvoston sihteeri
Tilaajajohtaja Jaana Männikkö
Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 KANKAANPÄÄ

Postiosoite: PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
Gsm 044 577 2212
jaana.mannikko@kankaanpaa.fi

Vanhusneuvoston jäsenet

 
Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Sinikka Poikkeus Sirkka Heinonen
Anneli Jerkku
Rauno Hakala
Antti Piittala Annikki Jussila
Leila Suonpää Matti Luukkainen
Kalevi Välisalo Hilkka Leponiemi
Tarja Nurmi Altti Räihä
Unto Lähteenmäki Kalevi Pitkänen
Maire Karjalainen
Irmeli Elomaa
Pauli Lanne
Reino Paananen
Liikuntatoimenjohtaja Mikko Latva-Kiskola
Erityisryhmien liikunnanohjaaja Ulla Hietanen
Rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää
Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila
Nuorisosihteeri Ullamarja Kontiainen
Kirjastotoimenjohtaja Aini Lähteenmäki
Yhdyskuntainsinööri Tomi Teuho
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari
PoSa/vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo PoSa /avopalvelupäällikkö Sirkku Lehtinen

Puheenjohtaja Sinikka Poikkeus

 

Toimintasääntö

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. Vanhusneuvosto on itsenäinen toimija, joka tarpeen mukaan etsii asiayhteyteen parhaiten sopivat yhteistyökumppanit.

Vanhusneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Vanhusneuvosto kutsuu kunnan alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen edustajat vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen.

Vanhusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Lisäksi jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kuusi (6) varsinaista ja varajäsentä edustaa eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjä ja viisi (5) varsinaista ja varajäsentä kunnan eri hallintokuntia. Vanhusneuvoston toimikausi on neljä vuotta.


Kaupunginvaltuusto 12.6.2000 ja 10.12.2001


TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Yleistä

Vanhusneuvoston toiminta perustuu Kankaanpään kaupunginvaltuuston 10.12.2001 hyväksyttyyn
toimintasääntöön. Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja
vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista
kunnalliseen päätöksentekoon.

Kokoukset

Kokouksia tullaan vuoden aikana pitämään vähintään kolme - neljä, joista yhteen yhdistetään
seminaarityyppinen tapahtuma. Alustava kokousaikataulu 2/2014, 5/2014, 9/2014 ja 12/2014.
Vanhusneuvoston kokouksiin kutsutaan Kankaanpään kaupungin ja Pohjois-Satakunnan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (PoSa) viranhaltijoita asiantuntijajäseniksi.

Suunnitelmat

Pidetään yhteyttä ja tiivistetään yhteistyötä Pohjois-Satakunnan alueen kuntien vanhusneuvostojen
kanssa. Seurataan yhteiskunnallista keskustelua ja reagoidaan siihen tarvittaessa ikääntyvän väestön
tarpeiden näkökulmasta. Tehdään tarvittaessa aloitteita ja annetaan lausuntoja.
Osallistutaan tarpeen mukaan valtakunnallisiin / alueellisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Tapahtumat

Osallistutaan 7.5.2014 Kankaanpään Opiston Ikämessuille.
Järjestetään Vanhustenviikolla (10/2014) alueellinen tapahtuma esimerkiksi yhteistyössä PoSan
vanhuspa1ve1uiden/ senioripalveluiden kanssa.
Kutsutaan POSa yhteistoiminta-alueen kuntien vanhusneuvostojen edustajat tutustumaan
Kankaanpään vanhusneuvoston toimintaan.
Kartoitetaan eri koulutustapahtumia ja osallistutaan tapahtumiin tarvelähtöisesti.
Järjestetään virkistysmatka tutustuen Senioritalo- toimintaan.

Tiedotus

Tiedotetaan tarpeen mukaan toiminnasta muille keskeisille yhteistyötahoille.
Toimitetaan tiedotusvälineille tiedotteita ja kannanottoja tarpeen mukaan.
Käytetään toiminnan tiedotuskanavana Kankaanpään kaupungin nettisivuja.Toimintakertomus ja kokoustiedot
VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

1.7.2013 voimaan tulleen Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäden sosiaa1i- ja terveyspalveluista annetun lain mukaisesti jokaiseen kuntaan on nimettävä viimeistään 1.1.2014
vanhusneuvosto. Lain tarkoitus on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita s0siaa1i- ja terveyspalveluja sekä vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan.
Laissa painotetaan erityisesti vanhusneuvoston mukaan ottamista kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

Vanhusneuvoston tehtävänä on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia sekä parantaa sen mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen kunnassa.

Kankaanpään kaupunginhallituksen 8.5.2013 § 171 va1itseman (toimikausi 2013-2016) vanhusneuvoston tehtävänä on edistää eri tahojen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista
sekä selviytymistä eri toiminnoissa. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimi Sinikka Poikkeus (henkilökohtainen varajäsen Sirkka Heinonen), varapuheenjohtajana Pauli Lanne (Reino Paananen). Jäseninä ovat Anneli Jerkku (Rauno Hakala),
Antti Piittala (Annikki Jussila), Leila Suonpää (Matti Luukkainen), Tarja Nurmi (Altti Räihä), Kalevi Välisalo (Hilkka Leponiemi), Unto Lähteenmäki (Kalevi Pitkänen), Maire Karjalainen (Irme1i Elomaa).

Toimintasäännön mukaan sihteerinä toimii viranhaltija. Neuvoston sihteerinä on vt.tilaajajohtaja Jaana Männikkö. Hallintokuntien edustajina virkansa puolesta ovat sihteerin lisäksi Vainionpää Ilkka,
Vanhatalo Anne (PoSa), Kontiainen Ullamarja, Latva-Kiskola Mikko. Hallintokuntien edustajien varajäseniksi on nimetty kaupunginarkkitehti, kirjastotoimenjohtaja, erityisryhmien liikunnanohjaaja ja tekninen
johtaja.

Vanhusneuvoston Internet-sivuilla osoitteessa www.kankaanpaa.fi/vanhusneuvosto on neuvoston yhteystiedot, jäsenet, toimintasääntö, toimintakertomukset ja lyhyt historiikki.

Kertomusvuonna 2013 Kankaanpään vanhusneuvosto kokoontui kaksi kertaa. Käsitellyt asiat painottuvat ikääntyvien kuntalaisten saamiin palveluihin. Aiempien vuosien tapaan korostettiin palveluiden
kehittämistyötä, turvallista asumista, kotiin saatavia palveluja ja terveydenhoidon kysymyksiä. Vanhuspalvelulain määrittämiin tavoitteisiin tutustuttiin ensimmäisessä neuvoston kokouksessa.
Neuvosto on saanut tiedokseen hallintokuntien ajankohtaisia asioita.

Puheenjohtaja Sinikka Poikkeuksen toimikausi Satakuntaliiton vanhusneuvostossa päättyi vuoden 2013 lopussa.


VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää eri tahojen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista sekä selviytymistä eri toiminnoissa. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan
viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Kaupunginhallitus valitsi 1.6.2009 § 191 jäsenet vanhusneuvostoon toimikaudeksi 2009 – 2012.

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Sinikka Poikkeus (henkilökohtainen varajäsen on Eila Uusi-Korvala). Jäseninä ovat vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen edustajat Antti Piittala ( Marja Ahokangas),
varapuheenjohtaja, Matti Korkeamäki (Sirkka-Liisa Heinonen), Leila Suonpää (Aila Riipi), Silja Mansikka (Altti Räihä), Kalevi Välisalo (Hilkka Leponiemi) ja Unto Lähteenmäki (Kalevi Pitkänen).

Toimintasäännön mukaan sihteerinä toimii viranhaltija. Nykyisen neuvoston sihteerinä on kirjastotoimenjohtaja Aini Lähteenmäki (henkilökohtainen varajäsen on nuorisosihteeri). Hallintokuntien edustajina virkansa puolesta ovat sihteerin lisäksi Ilkka Vainionpää, Anne Vanhatalo, Kalevi Salmijärvi ja Ulla Hietanen. Hallintokuntien edustajien varajäseniksi on nimetty kaupunginarkkitehti, avopalveluohjaaja, rakennuspäällikkö ja liikuntatoimenjohtaja.

Vanhusneuvoston Internet-sivuilla osoitteessa www.kankaanpaa.fi/vanhusneuvosto on neuvoston yhteystiedot, jäsenet, toimintasääntö, toimintakertomukset ja lyhyt historiikki.

Kertomusvuonna 2012 Kankaanpään vanhusneuvosto kokoontui 5 kertaa.

Käsitellyt asiat painottuivat ikääntyvien kuntalaisten saamiin palveluihin. Voimakkaasti esillä on ollut palveluiden kehittäminen, mm. turvallinen asuminen, kotiin saatavat palvelut, laitoshoidon tilanne ja terveydenhoidon kysymykset. Keskustelua on herättänyt myös tuleva vanhuspalvelulaki ja sen vaikutukset. Neuvosto on saanut tiedokseen hallintokuntien ajankohtaisia asioita.

Puheenjohtaja Sinikka Poikkeus edusti Kankaanpäätä ja Pohjois-Satakuntaa Satakuntaliiton Satakunnan vanhusneuvostossa. Vanhusneuvosto oli yhtenä järjestäjänä Hyvinvoinnin portaat –projektissa.


VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011


Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää eri tahojen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista sekä selviytymistä eri toiminnoissa. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Kaupunginhallitus valitsi 1.6.2009 § 191 jäsenet vanhusneuvostoon toimikaudeksi 2009 – 2012.

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Sinikka Poikkeus (henkilökohtainen varajäsen on Eila Uusi-Korvala). Jäseninä ovat vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen edustajat Antti Piittala (Annikki Jussila; 31.10.2011 alkaen Marja Ahokangas), varapuheenjohtaja, Matti Korkeamäki (Sirkka-Liisa Heinonen), Leila Suonpää (Aila Riipi), Silja Mansikka (Altti Räihä), Kalevi Välisalo (Timo Anonen) ja Unto Lähteenmäki (Kalevi Pitkänen).

Toimintasäännön mukaan sihteerinä toimii viranhaltija. Nykyisen neuvoston sihteerinä on kirjastotoimenjohtaja Aini Lähteenmäki (henkilökohtainen varajäsen on nuorisosihteeri). Hallintokuntien edustajina virkansa puolesta ovat sihteerin lisäksi Jorma Järvensivu (syksystä Ilkka Vainionpää), Anne Vanhatalo, Kalevi Salmijärvi ja Ulla Hietanen. Hallintokuntien edustajien varajäseniksi on nimetty kaupunginarkkitehti, avopalveluohjaaja, rakennuspäällikkö ja liikuntatoimenjohtaja.

Vanhusneuvoston Internet-sivuilla osoitteessa www.kankaanpaa.-fi/vanhusneuvosto on neuvoston yhteystiedot, jäsenet, toimintasääntö, toimintakertomukset ja lyhyt historiikki.

Kertomusvuonna 2011 Kankaanpään vanhusneuvosto kokoontui 3 kertaa.

Käsitellyt asiat painottuivat ikääntyvien kuntalaisten saamiin palveluihin. Hyvin voimakkaasti esillä on ollut tarvittavien palveluiden kehittäminen, mm. turvallinen asuminen, kotiin saatavat palvelut ja terveydenhoidon kysymykset. Neuvosto sai tiedokseen hallintokuntien ajankohtaisia asioita.

Satakuntaliiton alaisen Satakunnan Vanhusneuvoston järjestämässä seminaarissa 5.4.2011 puheenjohtaja Sinikka Poikkeus selosti Kankaanpään vanhusneuvoston toimintaa. Vanhusneuvosto järjesti yhteismatkan Poriin 3.10.2011 Elämässä mukana -yhteistoimintafoorumiin ikääntyville sekä vanhustyön parissa toimiville.
 


VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010


Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää eri tahojen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista sekä selviytymistä eri toiminnoissa. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Kaupunginhallitus valitsi 1.6.2009 § 191 jäsenet vanhusneuvostoon toimikaudeksi 2009 – 2012.

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Sinikka Poikkeus (henkilökohtainen varajäsen on Eila Uusi-Korvala). Jäseninä ovat vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen edustajat Antti Piittala (Annikki Jussila), varapuheenjohtaja, Matti Korkeamäki (Sirkka-Liisa Heinonen), Leila Suonpää (Aila Riipi), Silja Mansikka (Altti Räihä), Kalevi Välisalo (Timo Anonen) ja Unto Lähteenmäki (Kalevi Pitkänen).

Toimintasäännön mukaan sihteerinä toimii viranhaltija. Nykyisen neuvoston sihteerinä on kirjastotoimenjohtaja Aini Lähteenmäki (henkilökohtainen varajäsen on nuorisosihteeri). Hallintokuntien edustajina virkansa puolesta ovat sihteerin lisäksi Jorma Järvensivu, Anne Vanhatalo, Kalevi Salmijärvi ja Ulla Hietanen. Hallintokuntien edustajien varajäseniksi on nimetty kaupunginarkkitehti, avopalveluohjaaja, rakennuspäällikkö ja liikuntatoimenjohtaja.

Vanhusneuvoston Internet-sivuilla osoitteessa www.kankaanpaa.-fi/vanhusneuvosto on neuvoston yhteystiedot, jäsenet, toimintasääntö, toiminta-kertomukset ja lyhyt historiikki.

Kertomusvuonna 2010 Kankaanpään vanhusneuvosto kokoontui viisi kertaa.

Käsitellyt asiat painottuivat edellisvuosien tapaan vanhusten asumispalvelujen muotoihin ja saatavuuteen. Neuvosto otti voimakkaasti kantaa itsenäisen asumisen mahdollisuuksien parantamiseen, jotta kotona asuminen onnistuisi mahdollisimmat kauan.

Neuvosto sai selvityksiä eri hallintokuntien ajankohtaisista kuulumisista. Posaa koskevat asiat olivat aktiivisesti esillä.

Vanhusneuvosto lähetti kaupunginhallitukselle vanhusten asumispalveluja koskevan aloitteen ja antoi lausunnon osayleiskaavaluonnoksesta.

Satakuntaliitto valitsi puheenjohtaja Sinikka Poikkeuksen Pohjois-Satakunnan edustajaksi Satakunnan vanhusneuvostoon sen ensimmäiselle toimintakaudelle 2010 – 2011.


VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009


Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää eri tahojen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista sekä selviytymis-tä eri toiminnoissa. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausunto-ja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Kaupunginhallitus valitsi 1.6.2009 § 191 jäsenet vanhusneuvostoon toimikaudeksi 2009 – 2012. 

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Sinikka Poikkeus (henkilö-kohtainen varajäsen Eila Uusi-Korvala) ja sihteerinä Aini Lähteenmäki (varajäsen nuorisosihteeri). Jäseninä ovat vanhus- ja eläkeläisjärjestö-jen edustajat Antti Piittala (Annikki Jussila), varapuheenjohtaja, Matti Korkeamäki (Sirkka-Liisa Heinonen), Leila Suonpää (Aila Riipi), Silja Mansikka (Altti Räihä), Kalevi Välisalo (Timo Anonen) ja Unto Läh-teenmäki (Kalevi Pitkänen). 

Hallintokuntien edustajina virkansa puolesta ovat sihteerin lisäksi Jor-ma Järvensivu, Anne Vanhatalo, Kalevi Salmijärvi ja Ulla Hietanen. Hallintokuntien edustajien varajäseniksi on nimetty kaupunginarkkitehti, avopalveluohjaaja, rakennuspäällikkö ja liikuntatoimenjohtaja.

Vanhusneuvoston Internet-sivuilla osoitteessa www.kankaanpaa.fi/vanhusneuvosto on neuvoston yhteystiedot, jäsenet, toimintasääntö, toimintakertomukset ja historiikki.

Kertomusvuonna 2009 Kankaanpään vanhusneuvosto kokoontui kaksi kertaa. 

Kokouksissa käsiteltiin lähinnä asumispalvelujen eri muotoja ja saata-vuutta sekä Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän eli PoSan tarjoamia palveluja. Kuultiin myös eri hallintokuntien tapahtumista.

 

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008


Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää eri tahojen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista sekä selviytymistä eri toiminnoissa. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Kertomusvuonna 2008 Kankaanpään vanhusneuvosto kokoontui neljä kertaa. Lisäksi neuvosto teki toukokuussa matkan Pohjois-Satakunnan eläkeläisneuvostojen tapaamiseen Ikaalisiin.

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimi Olavi Järvinen ja sihteerinä Aini Lähteenmäki. Jäseninä olivat kaupunginvaltuuston valitsemat vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen edustajat Antti Piittala, varapuheenjohtaja, Sinikka Poikkeus, Leila Suonpää, Pauli Lanne ja Kalevi Välisalo. Hallintokuntien edustajina olivat sihteerin lisäksi Mikko Loukkalahti, Anne Vanhatalo ja Kalevi Salmijärvi. Liikuntatoimenedustajana oli alkuvuoden Marjo Raukola ja loppuvuoden Ulla Hietanen. Varajäseninä toimivat Eila Uusi-Korvala, Matti Korkeamäki, Pekka Tamminen, Aila Riipi, Silja Mansikka-Alper ja Ritva Kellander. Hallintokuntien edustajien varajäseniksi on nimetty kaupunginarkkitehti, avopalveluohjaaja, kansalaisopiston rehtori, liikuntatoimenjohtaja ja rakennuspäällikkö.

Vanhusneuvoston Internet-sivuilla osoitteessa www.kankaanpaa.fi/vanhusneuvosto on neuvoston yhteystiedot, jäsenet, toimintasääntö, toimintakertomukset ja historiikki.

Perinteinen Vanhusneuvoston syysjuhla järjestettiin koulukeskuksen auditoriossa 26.11.2008. Leena Ruohola kertoi lukemisen merkityksestä ja Anu Forssin aiheena oli Ruokaa ja tapoja – 1900-luvun keittokirjoista. Tilaisuuden lopuksi oli kahvitus.

Vuoden aikana kokouksissa oli voimakkaasti esillä asuminen. Neuvoston lausunto keskustan yleiskaavaan on lähetetty yleiskaavan valmisteluun. Neuvosto painottaa itsenäisen asumisen palvelukodin saamista hyvien yhteyksien päähän keskustaan laitosasumisen rinnalle ja täydentäjäksi. Omassa kodissa tai kodinomaisessa ympäristössä asuminen on tärkeätä mahdollisimman pitkään.

Vuoden mittaan saatiin selvityksiä kaupungin eri sektoreiden tarjoamista palveluista ja taloudellisten seikkojen vaikutuksista vanhusten palveluihin. Muina käsiteltyinä teemoina olivat mm. liikunta, turvallisuus ja opiskelu. 

 

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää eri tahojen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista sekä selviytymistä eri toiminnoissa. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Kertomusvuonna 2007 Kankaanpään vanhusneuvosto kokoontui neljä kertaa. 

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimi Olavi Järvinen ja sihteerinä Aini Lähteenmäki. Jäseninä olivat kaupunginvaltuuston valitsemat vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen edustajat Antti Piittala, varapuheenjohtaja, Sinikka Poikkeus, Leila Suonpää, Pauli Lanne ja Kalevi Välisalo. Hallintokuntien edustajina olivat sihteerin lisäksi Mikko Loukkalahti, Anne Vanhatalo ja Kalevi Salmijärvi. Sisko Myllymäen siirryttyä liikuntatoimenjohtajaksi hänen tilalleen tuli Marjo Raukola ja edelleen Lassi Koota. Varajäseninä toimivat Eila Uusi-Korvala, Matti Korkeamäki, Pekka Tamminen, Aila Riipi, Silja Mansikka ja Ritva Kellander. Hallintokuntien edustajien varajäseniksi on nimetty kaupunginarkkitehti, avopalveluohjaaja, kansalaisopiston rehtori, liikuntatoimenjohtaja ja rakennuspäällikkö.

Vanhusneuvoston Internet-sivuilla osoitteessa www.kankaanpaa.fi/vanhusneuvosto on neuvoston yhteystiedot, jäsenet, toimintasääntö, toimintakertomukset ja historiikki.

Perinteinen Vanhusneuvoston syysjuhla järjestettiin 10.9.2007 koulukeskuksen auditoriossa yhteistilaisuutena Pohjois-Satakunnan Alueopiston kanssa. Juhlan runkona oli Ikäihmisten yliopiston avajaisluento eli professori Antti Hervosen luento Vanhene viisaasti. Juhlassa oli satakunta osallistujaa.

Vuoden aikana kokouksissa oli voimakkaasti esillä asuminen. Vanhukset ovat entistä varakkaampia, hyväkuntoisempia ja aktiivisempia, mikä antaa mahdollisuuksia heidän asumiselleen omassa kodissaan tai kodinomaisissa tiloissa pidempään. Itsenäisen asumisen palvelutaloajatusta käsiteltiin neuvoston jäsenten aloitteesta myös valtuustoseminaarissa ja muissa tilaisuuksissa. Neuvosto tutustui Lohikon uusittuihin tiloihin. Vuoden mittaan saatiin selvityksiä myös vanhusten laitoshoidosta ja kotipalvelusta. Muina käsiteltyinä teemoina olivat mm. liikunta, turvallisuus ja opiskelu. 


VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää eri tahojen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista sekä selviytymistä eri toiminnoissa. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäih­misiä koskevissa kysymyksissä.

Kertomusvuonna 2006 Kankaanpään vanhusneuvosto kokoontui neljä kertaa.

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimi Olavi Järvinen ja sihteerinä Aini Läh­teenmäki. Jäseninä olivat kaupunginvaltuuston valitsemat vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen edustajat Antti Piittala, varapuheenjohtaja, Sinikka Poikkeus, Leila Suonpää ja Kalevi Välisalo. Ola Hietasen tilalle valittiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.8.2006 Pauli Lanne jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Silja Mansikka jatkoi varajäsenenä. Hal­lintokuntien edustajina olivat sihteerin lisäksi Mikko Loukkalahti, Sisko Mylly­mäki, Anne Vanhatalo ja Kalevi Salmijärvi.

Vanhusneuvoston Internet-sivuilla osoitteessa www.kankaanpaa.­fi/vanhusneuvosto on neuvoston yhteystiedot, jäsenet, toimintasääntö, toiminta­kertomukset ja historiikki.

Kokouksissa käsitellyissä asioissa keskeisenä teemana oli kotona asuminen ja sen jatkuminen mahdollisimman pitkään. Keskusteltiin mahdollisuuksista saada sekä kunnallisia että yksityisiä palveluja kotona asujan tueksi. Neuvosto käsitteli niin terveyden- kuin sairaanhoidonkin eri muotoja liikunnan VoiTas-projektista kotisairaanhoitoon ja  vanhusten asumiseen ja heidän saamiinsa palveluihin hoitolaitoksissa. Esillä oli myös mm. kuljetuspalvelut.

Neuvosto teki kaupunginhallitukselle aloitteen tarveselvityksen tekemiseksi osittain omistusrahoitteisen osake- tai säätiöpohjaisen palvelutalon rakentami­seksi Kankaanpäähän.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja oli sosiaalilautakunnan kokouksessa kertomas­sa neuvoston toiminnasta.

Neuvoston järjestämässä terveyspainotteisessa syysjuhlassa 27.9. seurakunta­keskuksessa Pohjois-Satakunnan Alueopiston eläkeläiskuoron esityksen jälkeen saatiin tietoa lääkkeistä, jalkojenhoidosta ja terveysvaikutteisista elintarvikkeis­ta. Juhlassa oli 70 osallistujaa.

 

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää eri tahojen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista sekä selviytymistä eri toiminnoissa. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä. 

Kertomusvuonna 2005 Kankaanpään Vanhusneuvosto kokoontui viisi kertaa. 

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimi Olavi Järvinen ja sihteerinä Aini Lähteenmäki. Muut jäsenet olivat Antti Piittala varapuheenjohtaja, Sinikka Poikkeus, Leila Suonpää, Kalevi Välisalo, Ola Hietanen /Silja Mansikka, Mikko Loukkalahti, Sisko Myllymäki, Anne Vanhatalo ja Kalevi Salmijärvi.

Vanhusneuvoston Internet-sivut avattiin 18.5.2005 osoitteessa www.kankaanpaa.fi/vanhusneuvosto. Sivuilla on neuvoston yhteystiedot, jäsenet, toimintasääntö, toimintakertomus ja historiikki.

Neuvosto antoi pyydetyt lausunnot sekä vanhusten asumispalvelun tarvekartoitustyöryhmälle että kuljetuskokeilusta joukkoliikennekokeilun ohjaustyöryhmälle.

Vuoden aikana keskusteltiin usein keinoista, joilla jatkaa vanhusten kotona asumista. Puheena olivat mm. liikunta VoiTas-projektin avulla, asiointiliikenteen järjestäminen, asuntojen kunnostus ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen.

Neuvoston järjestämässä syysjuhlassa 21.9. seurakuntakeskuksessa perehdyttiin ravintotietouteen, liikkumiseen ja kirjaston palveluihin.

 

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää eri tahojen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista sekä selviytymistä eri toiminnoissa. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Kertomusvuonna 2004 Kankaanpään Vanhusneuvosto kokoontui neljä kertaa. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimi Olavi Järvinen ja sihteerinä Heikki Kiviniemi, muut jäsenet olivat Kalevi Pitkänen varapuheenjohtaja, Ester Eskola, Reino Heiniluoma, Ola Hietanen, Antti Piittala, Maija Anttila, Mirja Käkelä, Sisko Myllymäki ja Kalevi Salmijärvi.

Vanhusneuvostosta valittiin kutsujoukkoliikennekokeilun ohjausryhmään puheenjohtaja Olavi Järvinen. Neuvostossa keskusteltiin vaari- ja mummutoiminnan käynnistämisehdotuksesta ja järjestettiin yhdessä Pohjois-Satakunnan Alueopiston kanssa Vanhustenviikolla ikäautoilijoiden kuntokurssi seurakuntakeskuksessa. Neuvosto tutustui ja teki ehdotuksia Vapaa-aikatoimen VoiTas-projektiin sekä vanhuksille suunnattujen asumispalveluiden kehittämissuunnitelmaan. Vanhusneuvostolle esiteltiin toriprojektia, johon se otti myös kantaa.

 

Historiikki


Valtuustoryhmien puheenjohtajien vuoden 1999 lopulla tekemän aloitteen perusteella kaupunginhal-
litus käynnisti vanhusneuvoston perustamisen. Aloitteen taustalla oli YK:n julistama ikäihmisten
vuosi ja tarve varmistaa ikäihmisten ja muidenkin kuntalaisten sekä asioita valmistelevien viran-
omaisten keskinäinen vuoropuhelu. Neuvoston katsottiin voivan auttaa erilaisten tarpeiden ja
näkemysten huomioonottamisessa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaupungin lisäksi neuvosto
voisi toimia linkkinä kaupungin muiden ikäihmisille palveluja tuottavien toimijoiden suuntaan.

Sosiaalilautakunta valmisteli asian ja kokouksessaan 12.1.2000 hyväksyi omalta osaltaan
vanhusneuvoston perustamisen ja neuvoston toimintasäännön.

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaalilautakunnan ehdotuksen ja pyysi eläkeläisjärjestöjen
lausunnon asiasta 7.2.2000.

Kankaanpään Eläkeläisyhdistysten neuvottelukunnan yhteiselin käsitteli aloitteen ja esitti yksimieli-
senä lausuntonaan, että Kankaanpäähän perustettaisiin vanhusneuvosto. Samalla neuvottelukunta nimesi
omat ehdokkaansa neuvoston jäseniksi ja puheenjohtajaksi.

Ennen valtuustokäsittelyä hallintokunnat esittivät omat ehdokkaansa neuvoston jäseniksi.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.6.2000 valtuusto hyväksyi vanhusneuvoston perustamisen, toimintasäännöt ja ensimmäiset jäsenet.

Vanhusneuvosto toimikaudeksi 2005 – 2008 valittiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.2.2005.
Toimintakaudeksi 2009 - 2012 valinnat tehtiin kaupunginhallituksen kokouksessa 1.6.2009 ja
toimikaudeksi 2013 – 2016 kokouksessa 6.5.2013.

Vanhusneuvoston puheenjohtajana sen ensimmäiset toimikaudet vuoden 2008 loppuun asti oli Olavi Järvinen.
Vuodesta 2009 puheenjohtajana on ollut Sinikka Poikkeus. Hän myös edusti Kankaanpäätä ja Pohjois-Satakuntaa Satakunnan vanhusneuvostossa sen ensimmäisellä kaudella.


Kankaanpään kaupunki
Aini Lähteenmäki
12.6.2013