Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan kuntaliitosselvitys

Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan kuntaliitosselvitys

Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan välillä on meneillään kuntaliitosselvitys. Tälle verkkosivulle on koottu kuntaliitosselvitysprosessin vaiheita. Sivua päivitetään tarvittaessa. Uusin tieto esitetään ensin. Verkkosivulle pääsee osoitteella: www.kankaanpaa.fi/kuntaliitos

Nähtävilläolo

Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan väliseen kuntaliitosselvitykseen liittyvät asiakirjat on asetettu virallisesti nähtäville ajalle 7.4.–6.5.2020.

Asiakirja-aineistoon kohdistuvat muistutukset on jätettävä viimeistään 6.5.2020 klo 16 ja ne pyydetään toimittamaan molempien kuntien kirjaamoihin:
Honkajoen kunta / kirjaamo, Porhontie 5, 38950 Honkajoki, honkajoen.kunta@honkajoki.fi
Kankaanpään kaupunki / kirjaamo, PL 36, 38701 Kankaanpää, kankaanpaan.kaupunki@kankaanpaa.fi

Kirjekuoreen maininta tai sähköpostin otsikoksi Muistutus, kuntaliitos.

Aineisto


Selvitysprosessin vaiheet

Toukokuu 2020

 • Valtuustojen kokoukset pe 15.5.
 • Hallitusten kokoukset pe 8.5.
 • Selvitykseen liittyvien asiakirjojen nähtävilläolo päättyy 6.5.

Huhtikuu 2020

 • Kuntaliitosselvitykseen liittyvät asiakirjat, yhdistymissopimus ja kuntaliitosta perusteleva asiakirja asetetaan virallisesti nähtäville ajalle 7.4.-6.5.2020
 • Kuntalaiskuuleminen päättyi 3.4.

Maaliskuu 2020

 • Kuntalaiskuuleminen toteutettiin 26.3-3.4. välisenä aikana. Kuuleminen toteutettiin poikkeusolojen takia kirjeitse, sähköpostitse sekä verkon välityksellä.
 • Kuntaliitosselvityksen ohjausryhmän perjantaina 6.3. pidetyssä kokouksessa käsiteltiin mm. kuntajakoselvittäjän laatimaa yhdistymissopimusluonnosta sekä päätettiin valmistelun tulevasta aikataulusta.

Helmikuu 2020

 • Valtiovarainministeriö antoi 14.2. päätöksen erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä kuntajakoselvittäjän asettamisesta. Päätöksessä lausutaan seuraavaa: ”Valtiovarainministeriö määrää kuntarakennelain 15 §:n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Honkajoen kunnan ja Kankaanpään kaupungin välillä. Samalla ministeriö asettaa kuntajakoselvittäjäksi HT Eero Laesterän. Selvityksen tehtävänä on toteuttaa erityinen kuntajakoselvitys kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi siten, että mahdollinen yhdistyminen voisi tulla voimaan 1.1.2021. Selvitystyö alkaa 14.2.2020 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 15.4.2020.”
 • Kuntaliitosselvityksen työryhmänä toimivien Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan johtoryhmien kokouksessa perjantaina 14.2. jaettiin kuntaliitosvalmisteluun liittyvät työt.
 • Kuntaliitosselvityksen ohjausryhmän maanantaina 10.2. pidetyssä kokouksessa Perlacon Oy:n Eero Laesterä esitteli valmisteluprosessin kulkua. Laesterän ehdotuksesta ohjausryhmä päätti hakea valmistelulle kolme viikkoa lisäaikaa.

Tammikuu 2020

 • Honkajoen kunnanhallitus päätti 30.1.2020 kokouksessaan vastata valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön seuraavasti: Honkajoen kunta haluaa painottaa sitä, että arviointityöryhmä ei ollut esityksessään yksimielinen, sillä kunnan talouden arvioidaan korjaantuvan tasapainottamistoimenpiteillä merkittävästi vuodesta 2023 lähtien. Kunnanvaltuusto on 16.1.2020 § 4 vastustanut erityisen kuntajakoselvittäjän nimeämistä, koska kunnan talouden tasapaino on saavutettavissa vuoden 2025 aikana. Lisäksi kunta on aloittanut vapaaehtoiset neuvottelut mahdollisesta kuntaliitoksesta Kankaanpään kaupungin kanssa. Vapaaehtoisen kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä oli myös pyytänyt tarjousta kuntaliitosselvityksen tekemisestä Perlaconilta / Eero Laesterältä, koska Laesterä on tehnyt viime vuonna kunnan talouteen liittyviä selvityksiä molempien kuntien tilauksesta. Ohjausryhmän kokouksessa 20.1.2020 päätettiin, että vapaaehtoinen kuntaliitosselvitys tilataan, mikäli erityistä kuntajakoselvittäjää ei nimetä. Kahdelle saman selvittäjän samaan aikaan tekemälle selvitykselle ei nähty olevan tarvetta. Honkajoen kunnan tavoitteena on vapaaehtoisen kuntaliitosselvityksen tekeminen. Honkajoen kunta osallistuu erityiseen kuntajakoselvitykseen ja hyväksyy VM:n esittämän kuntajakoselvittäjän, mikäli sellainen kunnan vastustamisesta huolimatta asetetaan. Päätös annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.
 • Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan johtoryhmät kokoontuivat 28.1.2020 ensimmäiseen yhteiseen kokoukseen keskustelemaan kuntaliitoksesta yleisesti sekä valmistelemaan mahdollisten työryhmien nimeämistä. Johtoryhmien yhteisenä näkemyksenä oli, että valmistelutyötä tehdään tässä vaiheessa eri toimialoilla viranhaltijoiden toimesta ilman erityisten työryhmien nimeämisiä. Johtoryhmät yhdessä toimivat varsinaisena työryhmänä
 • Kankaanpään kaupunginhallituksen päätti 27.1.2020 kokouksessa vastata valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön seuraavasti: Kankaanpään kaupunki osallistuu kuntajakoselvityksen tekemiseen. Kaupungilla ei ole huomautettavaa esitetyn kuntajakoselvittäjän Eero Laesterän tehtävään asettamisen osalta.
 • Kuntarakennelain 15 §:n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianomaisia kuntia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä alueelle. Valtiovarainministeriö lähetti 20.1.2020 Honkajoen kunnalle ja Kankaanpään kaupungille lausuntopyynnön osallistumisesta kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen. Samalla valtiovarainministeriö pyytää Honkajoen kunnalta ja Kankaanpään kaupungilta lausuntoa kuntajakoselvittäjästä.
 • Honkajoen kunnan tuli antaa lausunto valtiovarainministeriön arviointiryhmän ehdotuksesta 17.1.2010 mennessä. Honkajoki esitti kunnanvaltuuston 16.1.2020. hyväksymässä lausunnossa, että Honkajoen kunta vastustaa erityisen kuntajakoselvittäjän nimeämistä, koska kunnan talouden tasapaino on saavutettavissa vuoden 2025 aikana. Lisäksi kunta on aloittanut vapaaehtoiset neuvottelut mahdollisesta kuntaliitoksesta Kankaanpään kaupungin kanssa. Honkajoen kunta sitoutuu kunnanvaltuuston joulukuussa 2019 hyväksymään talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmaan tavoitteen edistämiseksi.

Vuosi 2019

 • Valtiovarainministeriön arviointiryhmä ehdotti 12.12.2019 Honkajoen kuntalaisten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi kuntarakennelain 15 §:n mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen mahdollisimman pian eli vuoden 2021 alussa. Lisäksi arviointiryhmä ehdotti, että kunta jatkaa edelleen talouden tervehdyttämiseksi esittämiään omia toimenpiteitä sekä toteuttaa niitä rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden parantamiseksi.
 • Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 9.12.2019. Kokouksessa keskusteltiin kuntaliitosselvityksen tavoitteista sekä kuntien nykyisestä taloustilanteesta, palvelujen tuotannosta sekä olemassa olevasta yhteistyöstä. Keskusteltiin myös valtiovarainministeriön kuntaliitosavustuksen mahdollisesta hakemisesta sekä päätettiin selvittää aiemmin kuntien taloudellista tilaa kartoittaneen Perlacon Oy:n käyttämistä kuntaliitosselvityksen asiantuntijatahona.
 • Honkajoen kunta ja Kankaanpään kaupunki asettivat yhteisen kuntaliitosselvityksen ohjausryhmän marraskuussa 2019. Ohjausryhmän jäseniä ovat valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot, kaupunginjohtaja sekä kunnanjohtaja.
 • Honkajoen kunta esitti kunnanvaltuuston 29.8.2019 tekemän päätöksen mukaan Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnalle sekä Kankaanpään kaupungille Pohjois-Satakunnan kuntien kuntaliitosselvityksen tekemistä / yhteistyön lisäämistä.
 • Valtiovarainministeriö asetti 20.8.2019 kuntalain 118 §:n mukaisen Honkajoen kuntaa koskevan arviointiryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä laissa tarkoitettu selvitys kunnan mahdollisuuksista turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Kuntalain pykälä numero 118 asettaa kuntien rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta määrittävät raja-arvot. Mikäli nämä raja-arvot alittuvat kahtena tilinpäätösvuotena peräkkäin, tulee kunnan ja valtion yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Honkajoen kunta täytti vuosien 2017 ja 2018 konsernitilinpäätösten perusteella kuntalaissa asetetut raja-arvot. Honkajoella raja-arvot ylittyivät taseen kertyneen alijäämän osalta. Lisäksi kunnalla täyttyi neljästä muusta raja-arvosta kunnan tuloveroprosenttia koskeva raja-arvo.