Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2016
Kyrönkankaantien postitalonpoikia

Jämijärven Soinin postietuoikeudet 5.12.1649:

”Wij Per Brahe, Grefwe till Wisingz borgh, Frijherre till Ridboholm och lindholm, Sweriges Rijkes Rådh, och Drotzet, Præsident utj den Kongl. Swea Håfrätt, lagman öfwer Westmannelandh, Bergzlagen och dalarne; Så och General Gubernator uthöfwer Stoorfursten dömet Finlandh medh Åhlandh och Österbotn;

Gör witterligit at effter såβom i Kyro Sochn Jören Thomaβon Soini utj Jämmierfwi måste medh Postbrefwen löpa öflr Kyro Skog om Sommaren som ähr Siu och tiugu Mihl, bode fram och tillbakas, och kan fördenskull intet medh den frijheet Allenast, som Andre Post bönder ähr Privilegerade medh, de der intet mehre än twå elr tre Mihl hafwa att löpa, sigh Vnderhålla: hwarföre på det Posteresandet icke der igenom må lyda någon hinder, eller brefwen som stoor Macht uppå ligger blifwe Nederlagde, hafwe wij oppå H: K: Mtz Nådigaste behagh, och wijdare Ratification Åfwan bete Postbonde utj Kyro, till den förre Frijheeten han hafr förundt at han sitt hemman dersammestedes som han Åbor och är Skatt 4 / öre hem: 1, Mll 1, må fridt behålla, för alle Åhrlige wiβe och owiβe Vthlagor, Extraordinarie krigzhielpen sampt Mantals och Boskapzpenningar Vndantagandes, Och emedan samma hans hemman är förlänt under Academien j Åbo: Altså påleggas häradtz fougden, som der nu ähr eller her effter förordnadt blifr at han lefwererar förbete Postbonde, Åhrligen wederlag, så mycket som bete hans egit hemman Rentar på det han sitt embete deste bättre kan förätta; Men der han Postbrefwen försummar och Vppehåller skall han för een gång, heela åhrs löhn mista, her han och alle som wederböre hafwe sig at effterätta

Datum Åbo Slått dn 5 Decemb: Ao 1649

                                            Per Brahe (Logo Sigellata)

Att denne Copia ware lijka lydande medh des rätta Original wittne Vndeskrefer

                                            Carll Blumemanu propria Peer Michellβon.”

 

”Me Pietari Brahe, Visingsborin Kreivi, Rydboholman ja Lindholman Vapaaherra, Ruotsin Valtaneuvos ja Drotsi, Kuninkaallisen Svean Hovioikeuden Presidentti, Vestmanlandin, Bergslagin (eli vuorikuntien) ja Taalainmaan Laamanni, kuin myös Suomen Suuriruhtinaskunnan mukaan lukien Ahvenanmaa ja Pohjanmaa Kenraalikuvernööri,

Teemme tiettäväksi, että Kyrön Pitäjästä Jöran Soinin täytyy viedä Postikirjeitä Jämijärveltä Kyrön Metsän lävitse. Matkaa kertyy 27 Penikulmaa edestakaisin. Siitä huolimatta hän ei ole saanut sellaisia verovapauksia, mitä Toisten Postitalonpoikien Etuoikeudet sisältävät, vaikka he eivät kuljeta postia kuin 2–3 peninkulmaa. Postimatkaajan pitää voida esteettä toimittaa hänen työhönsä kuuluvat myös erittäin tärkeät ja paljon työtä vaativat Kirjeet. Siksi me olemme Hänen Kuninkaallisen Majesteettinsa Armollisen tahdon mukaan edelleen Vahvistaneet yllä mainitun Hämeenkyrön Postitalonpojan ne aiemmat verovapaudet, joista hän on nauttinut. Hänelle Myönnetään verovapautta siihen samaan taloon, jota hän asuu. Se käsittää 4 veroäyriä, 1 talon ja 1 Manttaalin. Hän saa verovapauden kaikista varsinaisista ja ylimääräisistä veroista, lukuun ottamatta Ylimääräistä sotaveroa, henki- ja karjaveroa. Ja koska sama tila on läänitetty Turun Akatemialle, määrätään, että sekä nykyinen Kihlakunnanvouti että tulevaisuudessa tehtävään määrätty, suorittaa edellä mainitulle Postitalonpojalle vuosittaisen vastikkeen. Se on niin paljon, kuin hänen oman talonsa verot ovat. Tämä siksi, että hän voi paremmin toimittaa tointaan.  Mutta jos hän lyö laimin Postikirjeen toimittamisen tai viivyttelee sen viemisessä, voi hän yhden kerran jälkeen menettää koko vuoden palkan. Tätä kaikki ne, joita asia koskee, noudattakoon.

Päiväys Turun linnassa 5.12.1649

                                            Per Brahe (sinetin paikka)

Että tämä kopio on yhdenmukainen alkuperäisen kanssa, todistavat Allekirjoittaneet

                                            Carll Blumeomakätisesti Peer Michellβon.”

Lähde: Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, Tositekirja 1651 (7244) sivu 456, jakso 495 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=106120043 ja Tositekirja 1663 (7289) sivu 436v., jakso 489 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11569726

---

Kyrön metsän Parkanon Jören Ollβonin postietuoikeudet 8.4.1650:

”Wij Per Brahe, Grefwe till Wijsingz borg, Frijherre till Ridboholm och lindholm, Sweriges Rijkes Rådh och drotzet, Præsident utj den Kongl. Swea Håfrätt, lagman öfwer Westmannelandh, Bergzlagen och dalarne; så och General Gouerneur Vthöfwer Stoorfursten dömet Finlandh medh Ålandh och Österbotn,

Gör witterligit, at emedan brefwijsare och Postbonde uti Kyro Sochn, Jören Ollβon bed utj Parkano, som boor under Kyro Skogen, och måste medh Postbrefwen löpa der öfwer om winteren Tolf Mijhl; Och kan fördenskull intet der medh Vthärda för den Allmenne frijheet som andre Postbönder ähre medh Privilegerade, de der Allenast löpa 2 ehlr högst halftridie Mijhl; Hwarföre och på det Postresandet icke derigenom må lyda något hinder eller Brefwen som stoor Macht på ligger måtte blifwa nederlagde, hafwe wij oppå H: K: Mttz Nådige behagh och wijdare Ratification åfwanbete Postbonde utj Kyro till den förre frijheeten han haflr honom Vndt och effterlåtit frijdt sitt hemman han der åboor om ¾ Mll för effterskrefne Owisse Rentor som der af Vthgå bör Nembl. lantogz gierden, Bygningz, Saltpeters och Slåtzhielpen, hwilka Owiβe Rentor han således för sitt Omak och löpande må till godo åthniuta, her alle som wederbör hafwe sig at effterätta, Datum Åbo Slått dn 8 April Anno 1650:

                                            Per Brahe (Logo Sigellata)

Denne åfwanskrefne Copia ware lijka lydande medh sielfwe originalet Witne

                                            Carll Blumemanu propria Peer Michellβon.”

 

”Me Pietari Brahe, Visingsborin Kreivi, Rydboholman ja Lindholman Vapaaherra, Ruotsin Valtaneuvos ja Drotsi, Kuninkaallisen Svean Hovioikeuden Presidentti, Vestmanlandin, Bergslagin (eli vuorikuntien) ja Taalainmaan Laamanni, kuin myös Suomen Suuriruhtinaskunnan mukaan lukien Ahvenanmaa ja Pohjanmaa Kenraalikuvernööri,

Teemme tiettäväksi, että kirjeennäyttäjän ja Postitalonpojan Kyrön Pitäjän Parkanosta nimeltään Jöran Ollsson, joka asuu Kyrön Metsässä, täytyy viedä postikirjeet yli talven 12 penikulmaa. Siitä huolimatta hän ei nauti mitään sellaisia yleisiä verovapauksia kuin toisten Postitalonpoikien Etuoikeuksissa on, vaikka he kuljettavat Postia vain 2 tai korkeintaan 2,5 penikulmaa. Postimatkaajan pitää voida esteettä toimittaa hänen työhönsä kuuluvat myös erittäin tärkeät ja paljon työtä vaativat Kirjeet. Siksi me olemme Hänen Kuninkaallisen Majesteettinsa Armollisen tahdon mukaan edelleen Vahvistaneet yllä mainitun Hämeenkyrön Postitalonpojan ne aiemmat verovapaudet, joista hän on nauttinut. Hänelle Myönnetään verovapautta siihen ¾ Manttaalin taloon, jossa hän asuu jäljempänä mainituista ylimääräisistä veroista, jotka sieltä on kannettu. Vapautus käsittää sotavarustus-, rakennusapu-, salpietari- ja linnaveron. Hänen vaivannäköjensä vuoksi hän saa juoksevasti nauttia Mainittujen Ylimääräisen verojen vapaudesta. Tätä kaikki ne, joita asia koskee, noudattakoon.

Päiväys Turun Linnassa 8.4.1650

                                            Pietari Brahe (sinetin paikka)

Yllä kirjoitettu Kopio on yhtäpitävä alkuperäisen kanssa, todistavat:                       

                                                                 Carll Blumeomakätisesti Peer Michellβon.”

Lähde: Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, Tositekirja 1651 (7244) sivu 456(v.), jakso 496 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10612004 ja Tositekirja 1663 (7289): Sivu 436, jakso 488: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11569725

---

Jämijärven Sigfred Erssonin postietuoikeudet 11.3.1651:

”Alldenstundh Hs Excellnz Rijkz drotzen, och General Gubernatoren Förmedelst gifne bref Dat: dn 5 Decemb: Ao 1649 gunsteligen hafr effterlåtit denne zedelwijβare och Postbonde Jören Thomaβon i Jämierfwj i Kyro Sochn för den långe wägen skull som han fram för Andra hafwer at löpa öfwer Skogen som är tiugu Siu Mihl fram och till baka, sitt hemman frijdt för alle wiβe och Owiβe Pertzelar, doch Extraordinarie krigzhielper sampt Mantals och Boskapz Penningr Vndantagandes; Men emot? den hans granne utj bete Jämierfui by Sigfredh Erβon och sammaledes ähr Postbonde och löper samma wägh öfr Skogen, skall han utj denne frijheet wara lijka delachtig, Och såβom begges deras hemman äre Donerade Vnder Academien, derföre Jnrymes dem Henrich Päiwikes hemman i Ruokoierfwi, om skatt 3 / öre Mll 1 medh 1650 åhrs Renta utj wiβe och Owiβe Partzelar som bet är, att Extraordin: krigzhielper medh Mantals penningr blifwe der af Cronan förbehålder; den som wederböhr weth sigh at effterätta

Datum Kyro lendzmans gårdh dn 11 Martj 1651

                                            Lorentz Creutz

Denne Åffwanskrefne Copia ware lijka lydnade medh sielfwa originalet betyge wij underskefne

                                            Carll Blumemanu propria Peer Michellβon.”

 

”Hänen Ylhäisyytensä Valtakunnandrotsi ja Kenraalikuvernööri on kirjeellään 5.12.1649 suosiollisesti myöntänyt tälle Hämeenkyrön pitäjän Jämijärveltä olevalle kirjeennäyttäjälle ja Postitalonpojalle Jören Thomassonille verovapauksia. Ne hän on saanut siksi, kun hän toisten edestä kuljettaa postia läpi Metsän 27 penikulmaa edestakaisin. Hän on saanut verovapauden kaikista varsinaisista ja ylimääräisistä veroista, lukuun ottamatta Ylimääräistä sotaveroa, henki- ja karjaveroa. Koska hänen naapurinsa mainitulta Jämijärveltä Sigfredh Ersson on samalla tavalla Postitalonpoika ja vie samaa tietä läpi Metsän postia, pitää hänen saada osakseen samanlainen verovapaus. Kun molempien talo on Lahjoitettu Turun Akatemian alaisuuteen, annetaan Ruokojärven Henrich Päivikkeen talon verot heille, vuosi 1650 mukaan lukien. Talo käsittää 3 veroäyriä ja 1 manttaalin. He saavat talosta varsinaiset ja ylimääräiset veroesineet kuitenkin siten, että Ylimääräinen sotavero sekä henkirahat kannetaan Kruunulle. Tätä kaikki ne, joita asia koskee, noudattakoon.

Päiväys Hämeenkyrön nimismiehentalossa 11.3.1651

                                            Lorentz Creutz

Että Ylläkirjoitettu kopio on yhdenmukainen alkuperäisen kanssa, todistamme me Allekirjoittaneet

                                            Carll Blumeomakätisesti Peer Michellβon.”

Lähde: Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, Tositekirja 1663 (7289) sivu 437, jakso 489 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11569726

---

Ikaalisten Kirkkoherra Abrahamillea on sekä kievari- että postietuoikeudet 28.2.1653:

”Alldenstundh man befinner huru Sosom Kyrckeherden wthi Ikalis Kyrckegield Wällärde H. Abraham hafr före stådt ordinarie Postwäβendet uthi Siw åhrs tijdh Nebll ifron 1645 in till 1653 och inthzt åt nutit Någon frijheet på the åhren för samma tienst som andre Postbönder, Hwarföre befelas Heradz fougden Eskell Matzβon, dett han för alle der åhrer honom betalar medh Penningr, der sigh belöper för Åhrlige och hielpe dagzwärcken medh fyra åhrs Skiutzfärdz Penningr wthe Sölfr Mynt – 9:27 ör, Män för inne warande och föliande åhren så lenge han Samma Embethe föreståår skall han Niuta först Eskell Olfβons hemman i Karttw frij för wthskrifningen, Sedan Skiutzfärdz Penningar 1.16 ör och 2 hielp dagzwärcken, och effr han ähr een fordels bonde och måste betala åhrligen dagzwärcken till Corporalen Bertill Thomaβon, dy skall Fougderne honom åhrligen för samma dagzwärcken – 9 ör Sölfr Mt till ställa. Eljest befinner och, att han Gestgifware Embethe, hafwer och till lijka före ståådt och inthz ått nutter Skiutzfärdz Pgr som andre Gestgifware här i Häret? derföre skall och Eskell Matzβon honom för 1649, 1650, 1651, och 1652 tillsälla tijo dlr 16 ör och sedan åhrligen och så lenge han dett Embete föreståår Tree dlr SölfrMtt. huilkens han medh honom Kyrkiherden kan afteckna wthi Hans folck Penningr så för Prästegårdz fålcket, som för hans Ryttare hemman och andre wthgifter han till Cronan bhör wthgiöra Rättandes som wederbhör här effr, Datum Kyröö Lensmangårdh den 28 Februarij Ao 1653

                                            Lorentz Creutz

Denne Copia wara lijka lydande medh sielfwa originalet wittnes af oβ wnderskrev:

                                            Abrahamus Jacobimanu propria Olof Månβonmanu propria”

 

”Havaitaan, kuinka Ikaalisten Kirkkoherra Hyvinoppinut Herra Abraham on hoitanut vakinaista Postitointa 7 vuotta vuodesta 1645 aina vuoteen 1653 saakka. Hän ei ole nauttinut mistään verovapauksista, niin kuin toiset Postitalonpojat ovat. Sen vuoksi määrätään Kihlakunnanvouti Eskell Matzβon maksamaan hänelle kaikilta niiltä vuosilta rahakorvauksen. Hyvitys tehdään kultakin vuodelta. Se tekee päivätyöverosta yhdessä kyytivapautusveron kanssa neljältä vuodelta hopearahana 9:27 äyriä. Kuluvalta ja tätä seuraavilta vuosilta niin kauan, kuin hän tätä tehtävää hoitaa, pitää hänen saada nauttia Eskell Olfβonin talosta Kartussa verovapautta ensinnäkin sotilaaksi kirjoituksista, toiseksi Kyytivapautusverosta 1.16 äyriä ja 2 päivätyöverot. Koska hän on jakolaitostalonpoika, täytyy hänen maksaa vuosittaiset päivätyöt Korpraali Bertill Thomaβonille. Siksi pitää Voutien hyvittää hänelle vuosittain samojen päivätöiden edestä 9 hopeaäyriä. Muuten havaitaan myös, että hän on toiminut Kestikievarin tehtävässä, eikä ole nauttinut Kyytivapautusveroa kuten muut Kihlakunnan Kestikievarit. Sen vuoksi Eskell Matzβonin pitää hyvittää hänelle vuosilta 1649, 1650, 1651, ja 1652 yhteensä 10 taaleria 16 äyriä. Sen jälkeen hyvitys on vuosittain Kolme Hopeataaleria niin kauan kuin hän sitä tehtävää hoitaa. Ne Vouti voi yhdessä Kirkkoherran kanssa merkitä Hänen henkilöveroistaan niin Pappilan väestä, kuin hänen Ratsumies talostaan. Muut verot hänen pitää suorittaa Kruunulle. Tätä asianomaiset noudattakoot.

Päiväys Hämeenkyrön Nimismiehentalossa 28.2.1653

                                            Lorentz Creutz

Me allekirjoittaneet todistamme, että tämä kopio on yhdenmukainen alkuperäisen kanssa:

                                            Abrahamus Jacobiomakätisesti Olof Månβonomakätisesti”

Johtopäätös: Abraham on toiminut kievarina vuodesta 1649 ja postiljoonina vuodesta 1645. AP.

Lähde: Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, Tositekirja 1652 (7247): sivu 573, jakso 492 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10609786

 --- 

Herttualan Matz Sigfredsson saa postietuoikeudet 1.3.1653:

”Emedhan Såsom Matz Sigfridson j Hertola by föregifuer det han jnthz hafuer nutit den frijheet som andre ordinarie post bönder, effter han ähr donerat under Academien och måste betala der han halfue Skiutzferdz penningar medh åhrlighe och hielpe dagzwerken hwarföre skall han så länge han Samma Embete föreståår wore frij för vthskrifningen, och skall herädz fougden till ställa honom halfue skiutzferdz penningar för 1651och 1652 2 dlr 8 /öre S:M: Män här effter åhrlighen Skiutzferdz penningar 2:8: och för åhrlighe och hielpe dagzwerken 27 / öre S:M: Datum Kyro ländsMänsgårdz den 1 Marthi 1653

                                            Lorentz Creutz

Denne Copija wore lijka lydhandhe medh Sölfue originalet witne wij wnderskrefne:

                                            Arffwedh Michelβon Oloff Månβen

 

för Anno 1651 och 1652 hafuer jagh wnderteknadt Bekommit effter denne Skrifftz jnnehåldh, penningr nijo mkr S:M: hwarder åhr som ofuen bemält ståår, til wijβo Rijster jagh mit wan lijghe Bomerk. sampt mit nampn här lender datum den 6. Aprilis 1653

                                            Matz (bom) Sigfredzson.”

 

”Matz Sigfridson Herttualasta toi esiin, ettei hän ole nauttinut sellaisista verovapauksista kuin muut varsinaiset Postitalonpojat. Koska hänen tilansa on lahjoitettu Akatemian alaisuuteen, täytyy hänen maksaa vuosittain puolet Kyytivapautusverosta ja päivätyöverosta. Sen vuoksi, niin kauan kuin hän sitä tehtävää hoitaa, on hän vapaa sotilaskirjoituksista. Lisäksi Kihlakunnanvoudin tulee hyvittää hänelle Kyytivapautusveroja vuosilta 1651 ja 1652 yhteensä 2 taaleria 8 äyriä hopeassa. Tämän jälkeen hänelle hyvitetään vuosittain Kyytivapautusveroja 2 taaleria 8 äyriä ja päivätyöveroa 27 hopeaäyriä.

Päiväys Hämeenkyrön Nimismiehentalossa 1.3.1653

                                            Lorentz Creutz

Me allekirjoittaneet todistamme, että tämä kopio on yhdenmukainen alkuperäisen kanssa:

                                            Arffwedh Michelβon Oloff Månβen

Minä allekirjoittanut olen saanut molemmilta yllä mainituilta vuosilta 1651 ja 1652 tämän kirjeen mukaiset rahat yhdeksän markkaa hopeassa. Varmemmaksi vakuudeksi piirrän tavallisen puumerkkini ja nimeni; päiväys 6.4.1653

                                            Matz (puumerkki) Sigfredzson.”

Johtopäätös: hän on aloittanut postitalonpoikana noin vuonna 1651. AP.  

Lähde: Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, Tositekirja 1652 (7247): sivu 581, jakso 500 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10609794

---

Vatsiaisten Oluf Grellsson saa postietuoikeudet 1.3.1653:

”Emedhan såsom Oluf Grellβon j Watziais förgifwer det han inthz hafwer nuthit den frijheet som andre ordinarie påst Bönder, effter han ähr förtt wnder Regemente, och måste der heem? bettala sin åhrlige och hielpe dagzwerken med annat mehra som påstbönderne åtniuta, dy skall han så lenge han samme Embete föreståår wara först frij för wthskrifningen, och skall Fougden för innewarande och föliande åhren, honom åhrligen tillställa Skiuzferdzpenngr twå dlr 8 / öre och för åhrlige och hielpe dagzwercken tiugu Fem och half öre S. mynt. Kyrö den 1 Martij 1653

                                            Lorentz Creutz

Denne Copie lydher ordh ifron ord efftr sielfwa originalet (puuttuu loppuosa)”

 

”Oluf Grellsson Vatsiaisista toi esiin, että hän ei ole nauttinut sellaisia verovapauksia kuin muut varsinaiset Postitalonpojat. Kun hänen talonsa on alistettu Rykmentille, täytyy hänen sinne vuosittain muiden verojen kanssa maksaa päivätyöverot, joiden vapauksista muut Postitalonpojat nauttivat. Siksi pitää hänellä, niin kauan kuin hän tätä tointa hoitaa, ensinnäkin olla vapaus sotilaskirjoituksista. Toiseksi Kruununvoudin pitää kuluvalta ja seuraavilta vuosilta vuosittain hyvittää hänelle Kyytivapausveroa 2 taaleria 8 äyriä ja päivätyöveroa 25 ½ äyriä hopeassa. Kyrössä 1.3.1653

                                            Lorentz Creutz

Tämä kopio on sanasta sanaan yhdenmukainen alkuperäisen kanssa" (puuttuu loppuosa).

Johtopäätös: hän on aloittanut postitalonpoikana noin vuonna 1652.

Lähde: Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, Tositekirja 1652 (7247): sivu 582, jakso 501 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10609795

---

Kuitti jossa Jören Jörenson Parkanosta saa Postihyvityksen 20.4.1669:

”Hafuer Befallningzmannen Christopher Enkell lefuererat den wederlag som Kongl Mtt och Cronan Posten i Kyro Sochn och Parkano By till wederlag bestod hafr Nembl: Siu dlr 20: 22 4/5 Srt hwilka bet 7:20: 20 4/5 Anno? 1668 Befalningzmannen her med quitteres. datum Ikalis Boolräkningzstelle dn 20 Aprill 1669

                                            Jören Jörenson i Parkano”

 

”(Ylä-Satakunnan alisen kihlakunnan) Kruununvouti Christopher Enkell on suorittanut sen vastikkeen, jonka Kuninkaallinen Majesteetti ja Kruunu ovat suoneet vastikkeeksi Kyrön Pitäjän Parkanon kylän Postille: Nimittäin 7 taaleria 20 äyriä 22 4/5 penninkiä hopeassa. Mainitun 7 taaleria 20 äyriä 22 4/5 penninkiä kuittaan täten saaneeni. Päiväys Ikaalisten veronkantopaikalla 20.4.1669:

                                            Jöran Jöransson Parkanosta.”

Lähde: Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, Tositekirja 1668 (7307):
sivu 1432, jakso 1440 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10826629

Vastaava kuitti on lähteessä: Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, Tositekirja 1669 (7311): sivu 1386, jakso 1299 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10937869