Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2016
Lauri Erkinpojan saanto Vehuvarpeen autioon 1670 ja vapaavuodet
 

Såβom Skrifftwijβare Lars Erichβon j Oβara Sub Dato hafwer migh præsenterat Laghläβarens Wällt Daniell Swenβons Laga Tingz bewijβ Dat: Laittila Lensmans Gårdh dn 19: 20: och 21: Septemb: Nästledet Åhr, Jnnehållandes dett han för sittiande rätt hafwer framstegat och Lagligen begiärat att fåå Vptaga ett hans Exellenss Rijkz och Cammar Rådz HöghWälborne Herres Greef Johan Gabriell Steenbookz Frelβe Godz Wichtelljärf. ellr Wehuwarpe Ödes Jordh benembd om 1 öres Skatt och 1/6 Mantall der Jempte för sigh j Bårgen stält effterskrefne Boofaste Män, Nembl: Erich Ollβon j Heittola, Thure Johanβn j Kurckela, Matz Papunen i Stoor Röhijö, Frantz Haanβn j Kostula, Hindrih Laarβon j LillRöhiö och Simon Päiwickej J Canganpä, på dett han bemte hemman icke Allenast Vptaga Vthan och lagligen opretta deβ Wederbörlge Skatt och Räntta; Till hwilketz bettre (marginaalissa osin näkymättömissä lisäys: afleggiandes? der aldeles? effter Frijåhrens? för) op komst han nu om een sådan Frijheet anhåller att han förbete hemman wäll Excollera kunde; Så emedan offtabete odes Jordh effter Nembdens och heela Tingz lagetz intygande alt sedan klubbo krijget hafwer Öde legat, så att Stoora Skogen på sielfwa Boostellet wuxit ähr, och intet annat ähn bara Vgnestellen ähr till att finnades torwals Ängiarn alle Skogz gångne; Fördenskull opå Höghbete Greefl: Exelentz nådige behagh och Lickmätigt deβ j Nåder migh medhdeelte Fullmacht Dat: Stockhålm dn 17 Junij 1670. hafr iagh till deβ oprettelβe Fembton Åhrs Frijheet förwedt och bewilliat, så att han Anno 1686. derföre Skatta skall /: emedan som ingen samma Ödes Jordh medh mindre Frijheet will optaga :/ Jmedler tijdh och wara förplichtat bemte hemman effter lagh och huusesyyns ordinantion häfda och bruka och för dett Öfrige alla Ägor som på hwarjehanda sätt ifrån hemmanet kunde wara Vndankombne lagligen igen söckia och wederkänna; förmodar och uthj Tienst Ödmiuckheet dett hans Nåde Wälborne Hlr Landzhöfdingen bemelte Frijheetz bonde för Cronones Extraorde Vthlagor Äffwen låter Frij wara.

Datum Laittila dn 25 Januarij Ao 1671.

                                            Christoffer Enckell

Kirjeennäyttäjä Lars Erichsson Osarasta on minulle osoittanut alla mainitulla päiväyksellä Lainlukijan Hyvinluotetun Daniel Svenssonin Laillisten Käräjien antaman todistuksen. Se on päivätty Laitilan Nimismiehentalossa viime vuoden 19, 20. ja 21. syyskuuta. Sen mukaan hän on astunut esiin istuvilla käräjillä ja pyytänyt saada ottaa viljelyyn erään Hänen Ylhäisyytensä Valta- ja Kamarineuvoksen Korkeanjalosukuisen Herra Kreivin Johan Gabriel Stenbockin Rälssitilan. Talon nimi on Vihteljärvi eli Vehuvarpen Autiotila. Se käsittää 1 veroäyrin ja 1/6 manttaalia. Hän on saanut sinne seuraavat Tilalliset takuumiehikseen: Nimittäin: Erich Ollsson Heittolasta, Thure Johansson Kurkelasta, Mats Papunen Isoröyhiöstä, Frans Hansson Kostulasta, Hindrich Larsson (= Henrichsson) Vähäröyhiöstä ja Simon Päivike Kankaanpäästä. He takaavat, ettei hän pelkästään ota mainittua tilaa viljelyyn, vaan että hän myös suorittaa sieltä laillisesti asianmukaiset verot. Tilan parantamisen ajaksi hän anoo sellaista verovapautta, että hän sinä aikana kykenisi mainitun tilan hyvin kunnostamaan. Usein mainittu autiotila on ollut lautakunnan ja koko käräjäkunnan todistuksen mukaan jo nuijasodasta lähtien autiona. Itse asuinpaikalle on päässyt kasvamaan niin suuri metsä, ettei sieltä voida havaita muuta kuin pelkät uunien paikat. Kaikki kuivanmaan niityt ovat metsittyneet. Noudattaen Arvoinmainitun Kreivillisen Ylhäisyyden Armollista tahtoa ja hänen Armossaan minulle antamaa Valtakirjaa, Päivättynä Tukholmassa 17.6.1670, olen minä tilan parantamiseksi vahvistanut ja suonut 15 vuoden verovapauden. Lars pannaan verolle vuonna 1686 (koska kukaan muukaan ei samaa autiotilaa tätä vähemmillä vapaavuosilla halua ottaa viljelyyn). Kuitenkin on mainitulla tilalla lain ja talonkatselmusmääräysten mukaan oikeus nauttia ja viljellä myös niitä kaikkia muita tiluksia, jotka jollakin tavalla voivat olla otettu talosta pois, hakemalla ne uudestaan taloon takaisin. Odotan viran nöyryydellä, että Hänen Armonsa Jalosukuinen Herra Maaherra antaa mainitulle vapaavuosiviljelijälle myös saman vapautuksen kruunun ylimääräisistä vakinaisista veroista.

Päiväys: Laitila 25. tammikuuta vuonna 1671.

                                            Christoffer Enckell

Lähde

Kansallisarkisto: digitaaliarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, Tositekirja 1685 (7370), sivu 3167, jakso 1532: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10972765