Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2020: Historiallisen vuoden tulos muodostui reippaasti ylijäämäiseksi – talouden sopeuttamisen tarve silti olemassa

Keskusta ilmakuva 31.3.2021

Ilmakuva Kankaanpään keskustasta 31.3.2021: Martti Tikka, Kuvatoimisto Westphoto

Kankaanpään kaupungille vuosi 2020 oli taloudellisessa mielessä erittäin hyvä, sillä vuoden 2020 tulos oli 3,0 milj. euroa ylijäämäinen (v. 2019 -3,6 milj. euroa).

– Vuoden tapahtumia leimasi kaksi historiallista tapahtumaa: koronapandemia ja kuntaliitos Honkajoen kanssa, kertoo kaupunginjohtaja Mika Hatanpää kaupunginjohtajan katsauksessaan. – Korona aiheutti ennustamattomia heijastusvaikutuksia kaupungin toimintaan ja talouteen, mitkä lopulta kääntyivät talouden osalta kuitenkin positiivisiksi. Kuntaliitos taasen oli meille merkittävä strateginen valinta tulevaisuuden kannalta.

Valtion myöntämät koronatuet nostivat tuloksen ennakoitua enemmän plussalle

Kaupungin tilikauden tulos oli siis 2,3 milj. euroa parempi kuin ennustettiin. Merkittävin syy hyvään tulokseen olivat valtion myöntämät koronatuet, jotka olivat valtionosuuksien kautta noin 2,7 milj. euroa. Välillisesti koronatukia saatiin myös sairaanhoitopiirin kautta. Verotuloarvio kuitenkin alittui 1,0 milj. eurolla johtuen koronapandemiasta.

Käyttötalouden osalta tulosalueet pysyivät hankalasta vuodesta huolimatta hyvin talousarvion raameissa. Peruspalveluiden määräraha ylittyi 326.000 euroa, mikä johtui PoSa laskuttamista aiempien vuosien alijäämistä. Ylityksiä kertyi myös hallintopalveluissa ja rakennusvalvonnassa. Talousarvion nettomenojen alituksia oli tulosalueilla erikoissairaanhoito, perusopetus, varhaiskasvatus, sivistystoimen hallinto ja kuntatekniikka. Kokonaisuutena käyttötalouden nettomeno alittui 1,8 milj. eurolla.

Kaupungin henkilöstömenot vähenivät 1,2 % (-2,7% edellisenä vuonna). Henkilöstömäärä on kuntaliitoksen jälkeen 620.

Edellisten tilikausien yhteenlasketut alijäämät ovat yhteensä -3,6 milj. euroa, joten yhteenlaskettu katettava alijäämä taseessa on vuoden 2020 lopussa -0,5 milj. euroa. Vuoden 2019 lopussa laaditun ja hyväksytyn talouden sopeuttamisohjelman täytäntöönpano käynnistyi vuonna 2020 ja on yhä käynnissä. Vuoden 2021 talousarvio on laadittu siten, että se sisältää entisen Honkajoen toiminnat ja talouden.

Kuntaliitokseen saatava 3,5 milj. euron yhdistymisavustus tulee auttamaan Kankaanpään talouden tasapainottamisessa. Honkajoen viimeisen eli vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan Kankaanpään vastattavaksi jää alijäämää 1,52 milj. euroa. Kankaanpäällä on siis yhteensä 2,09 milj. euroa alijäämää katettavana vuoden 2023 loppuun mennessä.

– Talouden sopeuttamisen tarve ei ole poistunut viime vuoden hyvästä tilinpäätöksestä huolimatta. Kaupungilla on edelleen tarve saada kaupungin talous kestävälle raiteelle, muistuttaa kaupunginjohtaja.

Merkittäviä hankkeita sekä positiivisia elinkeinouutisia seutukunnalle

Kaupunki on edelleen voimakkaasti kehittymässä ja investoimassa vahvasti tulevaisuuteen. Kaupungin investoinnit olivat yhteensä 5,6 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Kaupungin lainakanta kasvoi edellisvuodesta 3,2 milj. euroa ollen 68,9 milj. euroa, joka on asukasta kohti laskettuna 6.174 euroa (v. 2019 5.793 euroa).

Merkittävinä investointeina ja kehittämishankkeina vuoden 2020 osalta voidaan mainita mm. Tapalan laajennuksen valmistuminen sekä pääterveysaseman peruskorjauksen jatkaminen, Liikuntakeskuksen palloiluhallin peruskorjauksen valmistelu (käynnistyy kesällä 2021), Pohjois-Satakunnan digitalisaatiohanke, Seutukaupunkiverkoston osaavan työvoiman saatavuuden kehittämishanke, Kankaanpään kierrätyskeskuksen toiminnan jatko Valtti-työpajan ylläpitämänä sekä Kankaanpään musiikkiopiston järjestämisluvan siirto Kankaanpään Opistolle.

Muita alueen elinkeinotoiminnalle tärkeitä asioita olivat Unico Finland Oy:n sijoittuminen entiselle Reiman tehtaalle sekä Unescon myöntämän Geopark -statuksen saaminen Lauhanvuori-Hämeenkangas -alueelle, johon myös Kankaanpää kuuluu.

Asukasmäärä jatkaa laskuaan, työllisyystilannetta ja yritysten toimintaa kuritti korona

Kaupungin asukasluku on ollut laskussa jo useamman vuoden. Asukasluku alentui vuonna 2020 120 henkilöllä (170 vuonna 2019). -Meidän tulee suunnata voimavaroja strategian mukaisesti kaupungin tunnettuuden lisäämisen, mutta tämän lisäksi palvelutarpeen arvioinnin on oltava jatkuvaa. Väistämättä palvelutarpeet ovat nopeassa muutoksessa johtuen asukasluvun ja ikärakenteen muutoksesta, sanoo Hatanpää.

Työllisyystilanteemme oli koronan leimaama. Lomautettujen ja työttömien määrä kasvoi kuten koko maassa. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 13,7 % (v. 2019 11,6 %) ja työttömiä työhakijoita oli 687 (v. 2019 592). Avoimia työpaikkoja oli vuoden vaihteessa 82 (v. 2019 53).

Koronapandemian alkaessa moni yritykset joutuivat asiakaskadon ja tilausten vähentyessä miettimään yritystoiminnan jatkamisen edellytyksiä. Yritysten tukemista alettiin myös valtiovallan toimesta nopeasti rakentamaan. Kaupunki otti vastatakseen kunnille osoitetun yksinyrittäjätuen jakamisen. Tukea haki yhteensä 165 yritystä ja se voitiin myöntää 146:lle hakijalle. Myönnetyn avustuksen määrä oli 292.000 euroa. Business Finland myönsi kankaanpääläisille yrityksille koronatukea 1,57 milj. euroa ja Ely-keskus 0,7 milj. euroa. Valtionkonttorin myöntämää yritysten kustannustukea alueen yrityksille tuli 0,78 milj. euroa.

Tulevaisuuden haasteina alijäämän kattaminen sekä sote-muutoksen mukanaan tuomat muutokset

– Kankaanpään taloudellinen asema parani viime vuoden hyvästä tuloksesta johtuen ja täytimme vahvistuvan talouden tunnusmerkin, toteaa Hatanpää. – Talouden tasapainottaminen jatkuu tulevina vuosina, koska uuden Kankaanpään taseessa on katettavaa alijäämää. Talouden hoidossa tavoitteena on oltava kestävä talous.

Sote-uudistuksen osalta uusien lakien pitäisi olla vahvistettuna ja voimassa 1.7.2021 alkaen. -Tulevaisuus sisältää tältä osin epävarmuustekijöitä palveluiden järjestämisen ja rahoituksen osalta, sanoo Hatanpää. -Toki uudistuksen jälkeen vuosittaiset vaihtelut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menojen osalta poistuu. Tämä osaltaan helpottaa kaupungin talouden suunnittelua ja ennustettavuutta. Kuntien tehtäväksi jää entistä enemmän ennalta ehkäisevä työ hyvinvointipalvelujen osalta. Tämä vaatii jatkossa kuntien ja hyvinvointialueiden saumatonta yhteistyötä palvelujen yhteensovittamisessa.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöstä käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 6.4.2021. Samassa kokouksessa käsitellään myös Honkajoen kunnan vuoden 2020 tilinpäätös.

Linkki kaupunginhallituksen asialistaan: Kaupunginhallitus 6.4.2021

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki
044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi