Kankaanpään kaupungin talousarviotiedote 2023: Taloussuunnittelun keskiössä asukkaiden hyvinvointi

Kankaanpään kaupungin talousarviotiedote 2023: Taloussuunnittelun keskiössä asukkaiden hyvinvointi

Kankaanpään kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman 19.12. pitämässään kokouksessaan.

Mukava arki

Kuntalaisten hyvinvointiin panostaminen on ollut viime vuosien taloussuunnittelun keskiössä. Vuoden 2023 talousarviovuoden tavoitteet on johdettu kesällä päivitetystä strategiasta. Yksi strategian kulmakivistä on mukava arki kuntalaisille ja talousarvion toiminnallisia tavoitteita on asetettu sen mukaisesti.

Mukava arki on näkynyt panostuksena palveluihin sekä investointeihin. Tilikauden 2022 aikana valmistui liikuntakeskuksen saneerauksen viimeisin vaihe ja hyvinvointiin satsaamista jatketaan vuoden 2023 aikana palvelujen kehittämisen näkökulmasta.

Nuorisopalvelujen osalta talousarvio sisältää lisäpanostuksia ja lisäksi nuoria halutaan edelleen osallistaa kaupungin päätöksentekoon. Vuoden 2022 tavoin nuorisovaltuustolla oikeus tehdä esitys 20 000 euron käytöstä.

Kunnille otetaan vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin.  HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen.

Vaikka HYTE-kertoimen kautta oleva valtionosuus on melko pieni koko kaupungin valtionosuuksiin verrattuna, kokee kaupunki tärkeäksi hyvinvoinnin kasvattamisen.

Valtuusto asetti tähän perustuen sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2023:

  1. Liikkumattomuuden vähentäminen
  2. Asukkaiden kokeman hyvinvoinnin parantuminen

Vuoden 2022 aikana Kankaanpäähän on sodan tullut merkittävä määrä ukrainalaisia. Heidän hyvinvointinsa on kaupungille tärkeätä. Talousarvio sisältää määräaikaisen maahanmuuttokoordinaattorin kustannukset ja lisäresursseja varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Näihin liittyviä valtionosuuksia maksetaan kunnille viiveellä pääosin seuraavina vuosina.

Muiden palvelujen osalta talousarvio ei sisällä merkittäviä palvelutason muutoksia. Kankaanpään kaupungin on kehittynyt viime vuosina, tämän on taannut osaava henkilökunta ja mittavat investoinnit kouluihin, päiväkoteihin ja liikuntapalveluihin.

Talousarvion valmistelun lähtökohdat

Kuntataloudessa koettiin vuonna 2021 toinen peräkkäinen vahva vuosi ja vuodesta 2022 on muodostumassa myös vahva vuosi. Kankaanpään kaupungin kuluvan vuoden tulos on ennakkotietojen mukaan muodostumassa kohtuullisen mukavasti ylijäämäiseksi.

Hyvinvointialueuudistuksen voimaantulo tekee vuodesta 2023 historiallisen. Uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueilla ja siirtyviä kustannuksia vastaava määrä kuntien tuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi.

Kankaanpään, kuten muiden kuntien talousarvioita valmisteltiin erittäin epävakaassa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Koronapandemian ja Venäjän julman hyökkäyssodan vaikutukset talouskasvuun ovat heikentäneet Suomen julkista taloutta.

Maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet nopeaan inflaatioon, Euroopan energiakriisin sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen takia. Energiakriisin vaikutukset eivät ole heti näkyvissä ja asiantuntijat pelkäävät työmarkkinoiden heikkenevän. Energiakriisi on jo vaikuttanut rahoitusmarkkinoilla korkotasoa merkittävästi nostavana. Yleisen epävarmuuden kasvaessa Eurooppa ajautunee talouden taantumaan.

Hyvinvointialueuudistuksen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset ovat osittain epävarmoja.

Tulevaisuuden arvioimiseen liittyy poikkeuksellista epävarmuutta. Kaupungin taloutta vahvistaneet erät, kuten kuntaliitosavustus ja valtion koronatukitoimien vaikutukset poistuvat vuoden 2023 jälkeen, kun samaan aikaan kustannustasoon on tiedossa korotuksia inflaation ja palkankorotusten muodossa. Lisäksi talouden taantumaan liittyvät tekijät vaikuttavat kuntatalouteen heikentävästi.

Lähtökohtana edelleen tasapainoinen talous

Hyvinvointialueuudistus tuo merkittävän muutoksen kunnan rahoituspohjaan.

Kuntien tuloveroprosenteista leikataan 12,64 prosenttiyksikköä, hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Kaupungin tuloveroprosentti on historiallisen pieni 9,11 %. Kiinteistöveroja ei muutettu, yleinen 1,20, vakituinen asuinrakennus 0,45, muu rakennus 1,05, rakentamaton rakennuspaikka 4,00 ja voimalaitos 3,10.

Kaupungin verotulot pienenevät siten vuoden 2022 tasosta yli 20 miljoonaa euroa, ollen yhteensä noin 28,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien taso vähenee puolestaan noin 30 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vajaa 10 milj. euroa.

Kustannukset nousevat erityisesti inflaatiosta ja kunta-alan palkankorotuksista johtuen. Tästä huolimatta vuosikatteen arvioidaan olevan vuonna 2023 noin 7,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tuloksen noin 2,7 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuosina vuosikatteen arvioidaan merkittäväasti heikkenevän ja tilikauden tulokset tulevat arvion mukaan olemaan negatiivisia.

”Kaupungilla on hyvästä talouskehityksestä johtuen kertynyttä ylijäämää, jolloin suunnitelmakaudella kumulatiivinen ylijäämä olisi vuosien 2024 ja 2025 negatiivisesta kehityksestä huolimatta noin 4,7 miljoonaa euroa. ”, kuvailee kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Investointitaso edelleen korkea

Investointitaso on aikaisempien vuosien tavoin edelleen melko korkea, mutta kaupunki haluaa edelleen vahvistaa investointien myötä kaupungin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta.

Merkittävimmät investoinnit 2023:

Tapalan peruspalvelukeskuksen vuodeosaston toteuttaminen uudisrakennuksena 2,0 milj. €

Jäteveden keskuspuhdistamon kehittäminen 1,5 milj.€

Liikenneväylät 1,1 milj. €

Vesihuoltoverkostot 0,4 milj. €

Osallistuminen Satakunnan Kasvurahastoon 0,1 milj. €

”Vaikka elämme valtavien muutosten ja maailman tilanteen vuoksi epävarmuuden aikaa, meillä on Kankaanpään osalta taloussuunnitelma vuodet mukaan lukien talous tasapainossa ja meillä on mahdollisuus investoida. Olemme jo viime vuosina investoineet merkittävästi koko alueen elinvoimaan, keskustan koulut on uudistettu, kirjasto laajennettu. Koko liikuntakeskus ja sen ympäristö on nyt modernisoitu nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi, josta meidän on syytä olla ylpeitä. Lisäksi tämän talousarvion yhteydessä päätämme myös yhdestä merkittävästä investoinnista alueellemme noin 8 milj. euron panostuksesta uuden vuodeosaston rakentamiseen pääterveysasemalle korostaa kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.”

Nettoinvestointien määrä on 6,2 milj. euroa. Melko korkeasta investointitasosta huolimatta arvioidaan, että vuosikate riittää kattamaan investointien rahoituksen. Talousarvion mukaan ensi vuonna otetaan uutta lainaa 9,5 milj. euroa ja lyhennetään lainoja 10,5 milj. euroa. Nettomääräinen lainojen vähennys on näin 1,0 milj. euroa. Vuoden 2023 aikana lainakanta tulee ennakoidun mukaan olemaan noin 61,7 miljoonaa euroa, kun se tilinpäätöksessä 2021 oli noin 57,7 miljoonaa euroa. Kaupungin korkomenot tulevat nousemaan vuoden 2022 tasosta arviolta noin 0,8 miljoonaan euroon. Korkomenojen kasvua hillitsee kuitenkin kaupungin lainasalkun merkittävä suojaustaso.

 

Lisätiedot:

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki, puh. 044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi

 

Kuva: Martti Tikka