Kankaanpään kaupunki toteutti henkilöstön etätyökyselyn – mahdollisuuden etätyön tekemiseen toivotaan säilyvän

Kankaanpään kaupunki toteutti henkilöstön etätyökyselyn – mahdollisuuden etätyön tekemiseen toivotaan säilyvän

Kaupungin etätyöohjetta ja -sopimusta vuodelle 2022 valmistellaan parhaillaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Tähän liittyen marraskuun aikana toteutettiin kysely etätyökokemuksista ja toiveista jatkoa ajatellen. Kysely kohdistettiin työntekijöille, joiden työn luonne mahdollistaa etätyön tekemisen, sekä esimiehille, joiden alaiset ovat tehneet etätöitä. Vastauksia kertyi 53 kappaletta, joista esimiesten osuus oli 17 kappaletta. Esimiesten kyselyyn vastauksia tuli 14. Edustettuina olivat kaikki kaupungin toimialat.

Suurin osa vastaajista eli 55 % oli tehnyt etätyötä keskimäärin yhden päivän viikossa. Viisi päivää viikossa tehneitä oli 13 % muiden vastaajien sijoittuessa välimaastoon. Vastaajista 33 % haluaisi jatkossakin työskennellä etänä yhden päivän viikossa. Vastaajista 19 % ei osannut sanoa toivetta määrästä tässä vaiheessa.

Arvioitaessa etätyön vaikutuksia tehokkuuteen ja tuloksiin enemmistö eli 51 % arvioi sen pysyneen samalla tasolla. Vastaajista 27 % arvioi tehokkuuden ja tulosten parantuneen jonkin verran ja 11 % heikentyneen jonkin verran. Huomattavaa parannusta koki 11 % vastaajista. Vaikutus työhyvinvointiin nähtiin pääosin myönteisenä, sillä 53 % koki sen parantuneen jonkin verran tai huomattavasti. Työyhteisön toimivuuden ja sosiaalisten suhteiden sen sijaan arvioitiin pääosin pysyneen samana tai heikentyneen jonkin verran.

Etätyöpisteen ergonomia koettiin joko vastaavaksi kuin lähityöpisteen (51 %) tai huonommaksi (45 %). Parempana sitä piti vain kaksi vastaajaa. Yleisin kouluarvosana etätyön sopivuudelle omaan työhön oli 8. Kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli 7,7. Annetut arvosanat vaihtelivat välillä 5-10. Kouluarvosanaa pyydetiin myös etätyön sopivuudesta omaan elämäntilanteeseen. Suosituin arvosana oli 10 (38 %). Arvosanat vaihtelivat välillä 4-10. Esimiehet saivat lisäksi antaa arvosanan etätyön sopivuudesta oman työyksikön toimintaan. Suosituin arvosana oli 8 arvioiden sijoittuessa välille 5-10.

”Vapaamuotoisia vastauksia pyydettiin liittyen etätyön toimivuuteen tai toimimattomuuteen omassa työssä ja etätyön sopivuuteen omaan elämätilanteeseen. Lisäksi vastaajat saivat ottaa vapaasti kantaa valmisteilla olevan etätyöohjeen ja -sopimuspohjan laatimiseen”, kertoo kaupungin hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko.

Etätyön positiivisina puolina nähtiin työskentelyrauha ja tehokkuus, kun keskeytyksiä ja häiriötekijöitä ei ollut. Etäkoulutusten todettiin hoituvan kätevästi, samoin palaverien, jotka ovat etänä olleet tiiviimpiä sisällöltään.  Työn rytmittäminen koettiin helpommaksi ja työajan suunnittelu joustavammaksi, jolloin myös työ ja perhe-elämä on helpompi sovittaa yhteen. Useampi vastaaja koki myönteisenä pitkän työmatkan poisjäännin, mikä osaltaan jätti enemmän vapaa-aikaa perheen kanssa vietettäväksi.

Negatiivisina puolina tuotiin esiin keskinäisen kommunikoinnin ja keskustelun hyytyminen sekä työyhteisön yhteenkuuluvuuden heikkeneminen. Mainontoja saivat myös sosiaalisten kontaktien puuttuminen sekä työn ja vapaa-ajan sekoittuminen. Haasteita toi niin ikään riittävä taukojen pitäminen ja lounastakin saatettiin syödä työskentelyn lomassa. Heikompi ergonomia ja tilan puute nousivat myös esiin, samoin esimerkiksi tulostukseen, skannaukseen ja arkistointiin liittyvät vaikeudet.

”Jatkoa ajatellen hybridimalli sai selvästi eniten kannatusta. Vastaajat toivoivat etätyön suunnitteluun joustavuutta ja mahdollisuutta hyödyntää sitä työtehtävien niin salliessa. Toki kaikki eivät halua etätöitä tehdä, vaikka se työnkuvaan sopisikin. Valinnan mahdollisuus nähtiin kuitenkin tärkeänä ja laajuudeksi moni ehdotti enintään yhtä tai kahta päivää viikossa”, selvittää Anna Vanhahonko.

Vanhahongon mukaan kyselyn tulokset otetaan huomioon etätyöohjeistusta laadittaessa. Työhyvinvoinnin sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen kannalta etätyö tullaan varmasti jatkossakin mahdollistamaan, mutta vakavasti tulee ottaa huomioon myös kyselyssäkin esiin nousseet etätyön vaikutukset ergonomiaan, työyhteisön toimivuuteen ja esimiestyöhön.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Kankaanpään kaupungilla on jälleen voimassa laaja etätyösuositus henkilöille, joiden työtehtävät mahdollistavat etänä työskentelemisen.

Lisätiedot:

Anna Vanhahonko
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
anna.vanhahonko@kankaanpaa.fi
044 577 2213