Kaupungin talousarvio 2020, taloussuunnitelma 2021-2022 sekä talouden tasapainottamisohjelma

talvikuva kaupungintalosta

Kankaanpään kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12. pidetyssä kokouksessaan vuoden 2020 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Samalla käsittelyssä oli syksyn aikana valmisteltu talouden sopeuttamisohjelmaa.

Vuoden 2020 talousarvion laatimisen lähtökohtana oli valtuuston joulukuussa 2018 hyväksymä vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelma sekä valtuuston vuoden 2019 talousarvio. Talousarvion laadinnassa on hyödynnetty viimeisimpiä verotulo- ja valtionosuusennusteita. Siinä on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 18.11. päättämät tulovero- ja kiinteistöveroprosentit.

Lähtökohtana talousarvion tekemiselle on positiivinen tulos. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kaupungilla on taseessa edellisten tilikausien alijäämää 0,02 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksestä ennakoidaan tulevan tulokseltaan 2,9 milj. euroa negatiivinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Tätä tarkoitusta varten on valmisteltu sopeuttamisohjelma.

Talousarvion keskeisimmät luvut:

 • Verotulojen kasvuksi on arvioitu vuoden 2020 talousarviosta + 5,7 % eli 2,2 milj. euroa. Kasvun suuruus johtuu siitä, että vuonna 2019 verotulojen kasvu on negatiivinen: – 1,2 % eli -0,48 milj. euroa.
 • Valtionosuudet on laskettu tiedossa olevien tekijöiden ja kuntaliiton kuntakohtaisen ennakkolaskelmien mukaan. Valtionosuudet kasvavat vuodesta 2019 + 7,4 % eli 2,0 milj. euroa. Kasvu johtuu pääosin valtionosuusleikkausten päättymisestä. Toimintakatteen muutos vuoden 2019 talousarviosta on + 0,8 % eli 0,5 milj. euroa.
 • Kaupunginvaltuusto päätti 18.11.2019 vuoden 2020 tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenteista. Veroprosentit ovat vuonna 2020: tuloveroprosentti 21,75 % (edellisvuonna 21,50 %), yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 % (1,20 %), vakituinen asuminen 0,45 % (0,45 %), muu asuminen 1,05 % (1,05 %), rakentamaton rakennuspaikka 4,00 % (5,50 %) ja voimalaitokset 3,10 % (3,10 %).
 • Vuosikatteeksi muodostuu 3,3 milj. euroa. Satunnaisena tulona talousarviossa on huomioitu valaistusverkon myynnistä aiheutuva kirjanpidollinen myyntivoitto. Tilikauden tulokseksi muodostuu + 0,70 milj. euroa.
 • Investoinnit ovat nettomäärältään 7,7 milj. euroa. Koska vuosikate ei riitä investointien rahoittamiseen, lainamäärä lisääntyy 3,3 milj. euroa, jonka jälkeen asukasta kohti laskettuna lainaa on n. 4.660 euroa.

Aiheeseen liittyviä materiaaleja:

Talouden tasapainottamisohjelma

Kankaanpään kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2018 kokouksessaan kaupungin vuoden 2019 talousarvion, jonka yhteyteen määritettiin tehtäväksi kestävä talousohjelma. Kestävän talousohjelman laadintaprosessi suunniteltiin kaupungin johtoryhmän toimesta ja sitä esiteltiin kaikille kaupungin esimiehille tammikuussa pidetyssä esimiesinfossa. Tämän jälkeen työ jatkui esimiesten johdolla kaupungin eri yksiköissä. Kestävän talousohjelman tekoon osallistettiin kaikki kaupungin työntekijät ja ideoita kannustetaan esittämään avoimesti. Organisaation sisältä saatuja toimenpide-ehdotuksia täydennettiin vielä kuntalaisilta kerätyltä palautteella.

Kestävä talousohjelma oli määrätyn mukaisesti Kankaanpään kaupunginvaltuuston käsittelyssä kesäkuun kokouksessa. Valtuusto päätti tällöin palauttaa talousohjelman uudelleenvalmisteluun ja ottaa työhön mukaan ulkopuolisen konsultin. Työ päätettiin myös ulottaa koko kaupunkikonserniin eli tarkastuksen kohteeksi tuli myös Peruspalvelukuntayhtymä PoSa.

Kaupunginhallitus valitsi Perlacon Oy:n laatimaan tasapainottamisohjelmaa ja selvitysprosessiin ohjausryhmän, jossa jäsenenä olivat kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ja Vihreiden ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien nimeämät edustajat, Kankaanpään eduksi -ryhmän edustaja sekä viranhaltijoista kaupunginjohtaja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja. Yhteensä ohjausryhmässä oli 19 henkilöä.

Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu eteni siten, että konsultille toimitettiin yksityiskohtaisia lähtötietoja kaikkien eri sektoreiden toiminnoista, palveluista, kustannuksista, asiakasmääristä ja volyymeistä. Työn tukena oli myös keväällä valmistelu aiempi toimenpideohjelma. Kaupungin tasapainotustyön rinnalla tehtiin PoSassa valmistelutyötä saman konsultin vetämänä.

Talouden tasapainottamisohjelman ohjausryhmä kokoontui työn edetessä useita kertoja. Kaupunginvaltuusto piti myös 30.10. valtuustoseminaarin, jossa käytiin läpi talouden tasapainottamistarvetta. Lisäksi asiaa on käsitelty laaja-alaisesti eri puolueryhmien omissa tilaisuuksissa. Myös henkilöstön edustajat ovat käsitelleet asiaa yhteistyötoimikunnan kokouksissa.

Perlacon Oy sai esityksen mahdollisista talouden tasapainottamistoimista valmiiksi 15.11., jonka jälkeen henkilöstön edustajat antoivat esityksestä oman lausuntonsa. Tämän jälkeen kaupungin ohjausryhmä esitti lopullisen ohjelmansa. Myös kaupungin ja PoSan ohjausryhmät ovat käsitelleet ohjelmiaan yhdessä. Tämän jälkeen toimet on sisällytetty kaupunginjohtajan vuoden 2020 talousarvio- ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmaesitykseen, jota kaupunginhallitus käsitteli 2.12. Lopullisesti ohjelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä päätti kaupunginvaltuusto 16.12. olevassa kokouksessaan.

Tiivistetysti tasapainottamisohjelma sisältää seuraavaa:

 • Ohjelman tavoitteena on ensi sijassa nostaa Kankaanpään talous pois kriisikuntauhan alta. Mikäli toimenpiteitä ei tehtäisi, olisi Kankaanpää kriisikuntamenettelyssä vuonna 2022, kun alijäämää olisi tehty neljä perättäistä vuotta. Euromääräisesti tasapainottamisohjelman tavoitteena oli löytää noin viiden miljoonan euron säästöt.
 • Ohjelma koostuu erilaista säästö- ja toiminnan tehostamistoimenpiteistä läpi koko kaupunkiorganisaation. Kaupungin toimintoja järjestetään sisäisesti tehokkaammalla tavalla ja kaupungin hintoja ja taksoja tarkastetaan kautta linjan.
 • Tasapainottamisohjelmassa on toimenpiteitä, joilla on tarkoitus vähentää henkilötyövuosia. Vähennykset on tarkoitus toteuttaa eläköitymisiä ja määräaikaisuuksia hyväksi käyttäen eikä kaupunki tässä vaiheessa harkitse irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia. Tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet saattavat kuitenkin aiheuttaa muutoksia työn organisointiin, tehtävänkuviin ja palvelussuhteen ehtoihin.
 • Kaupungin sivistyspuolelta säästöjä haetaan esimerkiksi koulujen alkamisaikojen vakioinnilla sekä päiväkotiverkon tiivistämisellä suhteessa lapsimäärän laskuun. Konsulttien esityksessä ollutta kouluverkkouudistusta ohjausryhmä ei päättänyt sisällyttää ohjelmaan.
 • Isoimpana yksittäisenä tulonlisäyksenä on katuvalaistusverkon myynti Vatajankosken Sähkö Oy:lle. Kaupunki tekee Vatajankosken kanssa palvelusopimuksen.
 • Tasapainottamisohjelmaan kuuluu myös 0,25 prosenttiyksikön veronkorotus, josta kaupunginvaltuusto päätti 18.11. kokouksessaan.
 • Kaupungin selvitystyön ohella tehtiin selvitystyötä myös peruspalvelukuntayhtymä PoSassa. Sen osalta säästöjä on löydettävissä noin 3,2 miljoonan euron verran. Tästä Kankaanpään osuus on noin 70 %.

Aiheeseen liittyviä materiaaleja:

Lisätiedot:

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi

Pekka Laiho, talousjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2241, pekka.laiho@kankaanpaa.fi