Yksityistieavustukset 2021 haettavana 19.4.2021 saakka

Yksityistieavustukset 2021 haettavana 19.4.2021 saakka

Huom! Hakemusten määräaikaa pidennetty 19.4.2021 klo 12.00 saakka.

Entisen Honkajoen kunnan alueella ja Kankaanpään kaupungin alu­eel­la on käytössä erilaiset yksityisteiden hoidon järjestelmät. Kun­ta­lii­tok­sen myötä yksityisteiden hoitojärjestelmän tulee olla koko kau­pun­gin alueella samanlainen. Kaupunginhallitus on 11.01.2021 pi­tä­mäs­sään kokouksessa päättänyt asettaa työryhmän yksityisteiden hoi­to­jär­jes­tel­män muutosten selvittämiseksi. Vuoden 2021 aikana Hon­ka­joen alueen ja Kankaanpään yksityisteitä hoidetaan vielä ai­em­pien käytäntöjen mukaisesti.

Kaupungin talousarviossa vuodelle 2021 on varattu 18.000 euron määräraha Honkajoen alueen yksityistieavustuksiin, jotka myönnetään ha­ke­muk­ses­ta vakituisessa asutuskäytössä oleville tien osille pisteytyksen perusteella.

Yksityistielaki edellyttää kunnan avustusten osalta seuraavaa:

  • Tielle on perustettu tiekunta.
  • Tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä, sekä liikenneviraston kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
  • Tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään liikennemerkein tai muulla tavalla.

Yksityisteiden avustushakemukset tulee jättää määräaikaan 19.4.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kankaanpaa.fi tai Honkajoen virastotalon pääovien vieressä ole­vaan lukittuun punaiseen postilaatikkoon. Hakemuslomake on la­dat­ta­vis­sa Sähköinen asiointi ja lomakkeet -sivulta sekä alla olevasta linkistä. Paperilomakkeita voi noutaa Honkajoen virastotalolta.

Hakemuksen kohdassa ”tien pituus” ilmoitetaan sekä tien kokonaispituus, et­tä asutun osan pituus. Hakemuksen lisätiedoissa ilmoitetaan mahdollinen lä­pi­kul­ku, erityisliikenne kuten kouluajot, meijeriauto ym. raskas liikenne. Avus­tuk­sis­sa ei oteta huomioon teiden osuuksia, jotka kulkevat toisen kun­nan alueella. Jos osa tiestä kulkee toisen kunnan alueella, pitää ki­lo­met­ri­mää­rä ilmoittaa lisätiedoissa. Hakijan hakemuksen allekirjoittajan / allekirjoittajien tulee antaa vahvistus, että tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston Digiroad-järjestelmässä.

Yksityistieavustukset myönnetään perustuen pisteytykseen, jossa  huomioidaan 1) tien asutun osan pituus, 2) tien kokonaispituus ja 3) tien läpikulkuliikenne ja/tai erityisliikenteen vaikutus esim. maitoautot, koululaiskuljetukset tmv. Avustuksen suuruudet lasketaan käytettävän määrärahan sekä hakemuksen pistemäärän ja hakemusten yhteenlaskettujen pistemäärien suhteen perusteella. Tiekunnalle myönnettävän avustuksen määrä on enintään hakemuksessa haettu avustussumma. Vertailulaskelman laskentaperusteet on esitetty liitteenä olevassa esimerkkilaskelmassa.

Avustukset maksetaan tiekunnalle hyväksyttyjen menotositteiden perusteella.

Yksityistieavustusten myöntämisestä päättää Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta.