Kankaanpään kaupungin talousarviotiedote 2022: Runsailla investoinneilla ylläpidetään kaupungin elinvoimaisuutta

Kankaanpään kaupungin talousarviotiedote 2022: Runsailla investoinneilla ylläpidetään kaupungin elinvoimaisuutta

Kankaanpään kaupunginhallitus kävi läpi vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmaa ma 29.11. ja ti 7.12. pitämissään talousarviokäsittelyissä ja hyväksyi sen muutamin muutoksin kaupunginjohtajan antaman esityksen pohjalta. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 13.12. pidettävässä kokouksessaan.

Talousarviovalmistelun taustalla pandemian vaikutukset ja tulevat muutokset

Kuntien talousarvioita valmistellaan hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet todella ailahtelevat johtuen koronapandemiasta. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi taloudellisesti mitattuna vuonna 2020 erittäin hyvään tilanteeseen, johtuen valtion avokätisistä koronatuista.

”Talousarvio 2022 ei sisällä kaupunkilaisille suunnatun palvelutuotannon osalta merkittäviä muutoksia. Investointitaso on korkea, mutta kaupunki haluaa vahvistaa investointien myötä kaupungin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta. Tämän lisäksi ensi vuoden talousarvio täyttää vahvistuvan talouden tunnusmerkit”, kertoo kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Kuntatalouden kehitysarvion perusteella vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimien osuus vähenee. Koko maan kehityksen ennakoidut vaikutukset näkyvät myös Kankaanpäässä.

”Vuoden 2022 talousarvioesitys on noin 0,5 milj. euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakaudella kumulatiivinen ylijäämä nousee 3,4 miljoonaan euroon. Siitä huolimatta tulevat vuodet pysyvät taloudellisesti pitkään kireinä”, kuvailee kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikko Uusitalo.

Kuntien kannalta suunnitelmakaudella on tulossa historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista, jonka valmistelu näkyy jo vuoden 2022 toiminnassa. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21:lle hyvinvointialueelle.

Hatanpään mukaan taloussuunnittelukaudella on tarkoitus toteuttaa myös TE-palvelut 2024-uudistus. Työllisyyden ministerityöryhmä linjasi 31.8.2021, että TE-palvelut siirrettäisiin vuonna 2024 kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä.

Lisäksi Kankaanpään kaupunginhallitus linjasi, että kaupungin kokous- ja edustustilaisuuksissa käytetään ensisijaisesti kotimaisia elintarvikkeita.

Lähtökohtana tasapainoinen talous

Talousarvion laadintaprosessi lähti liikkeelle toimielinkohtaisesta nettomenoraamista, joka perustuu aiempiin tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvioon.  Keskeisenä tavoitteena on talouden tasapaino, koska vuoden 2020 lopussa Kankaanpäällä ja Honkajoella oli yhteistä alijäämää 2,1 milj. euroa. Kuntalain mukaan taseessa oleva alijäämä on katettava ensimmäisen alijäämäisen tilinpäätöksen hyväksymisvuotta seuraavien neljän vuoden aikana euroa eli Kankaanpään osalta vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kankaanpään kaupunki pitää veroprosentin (21,75) ennallaan. Kiinteistöveroja ei myöskään koroteta, yleinen 1,20, vakituinen asuinrakennus 0,45, muu rakennus 1,05, rakentamaton rakennuspaikka 4,00 ja voimalaitos 3,10. Talousarvio 2022 ei sisällä kaupunkilaisille suunnatun palvelutuotannon osalta merkittäviä muutoksia. Investointitaso on korkea, mutta kaupunki haluaa vahvistaa investointien myötä kaupungin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta

Vuoden 2021 tilinpäätöksestä ennakoidaan positiivista, jolloin kertynyt alijäämä voidaan mahdollisesti kattaa jo vuoden 2021 aikana. Talouden tasapainottamisen tarve ei kuitenkaan ole poistunut. Kankaanpään kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 olleessa kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelman. Ohjelmassa on määritelty yksilöityjä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseen, joiden toimeenpanoa jatketaan vuoden 2022 aikana.

Verotulojen ennakoidaan laskevan, mutta kuntaliitostuki helpottaa taloutta

Talousarvioon laskettavat verotulot ja valtionosuudet perustuvat aina laatimishetkellä tiedossa oleviin tekijöihin sekä valtiovarainministeriön ennakkolaskelmiin. Kuluneet kaksi vuotta ovat osoittaneet, kuinka paljon valtion taholta tulevat tiedot voivat muuttua. Vuodelle 2022 on ennakoitu verotuloissa 586 000 euron eli 1,2 %:n laskua, johtuen erityisesti yhteisöveron tuoton laskusta. Valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan 635 00 euroa eli 1,7 %.

Toimintakate (käyttötulot-käyttömenot) oli tilinpäätöksessä 2020 yhteensä 76,1 milj. euroa ja talousarviossa 2021 yhteensä 79,5 milj. euroa. Vuodelle 2022 on tavoitteena 81,0 milj. euroa. Kahden vuoden kasvu olisi 6,4 %. Kasvua kuluvan vuoden talousarvioon olisi 1,8 %. Talousarvio on laadittu 0,5 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Ilman kuntaliitosavustusta (1,05 milj. euroa) vuoden 2022 talousarvio olisi negatiivinen. Myös PoSan kustannuskehitykseen liittyy riskiä, jolloin vuoden 2022 korostuu tiukka talouden seuranta.

Investointitaso edelleen korkea

Nettoinvestointien määrä on 9,6 milj. euroa. Huomattavan korkea investointitaso aiheuttaa sen, että vuosikate ei riitä kattamaan investointien rahoitusta. Talousarvion mukaan ensi vuonna otetaan uutta lainaa 14 milj. euroa ja lyhennetään lainoja 9,6 milj. euroa. Nettomääräinen lainan lisäys on näin 4,4 milj. euroa. Vuoden 2021 aikana lainakanta tulee ennakoidun mukaan kuitenkin vähenemään 60,5 miljoonan tasosta noin 58 miljoonaan euroon.

Merkittävimmät nettoinvestoinnit ovat liikuntakeskus 3,3 milj. euroa, Hämeenkankaan vedenottamo 2,0 milj. euroa sekä Tapalan peruspalvelukeskus 0,8 milj. euroa.

”Kankaanpää pitää edelleen yllä kovaa investointitahtia. Matkailun saralla haluamme edistää Pesämäen moottoriurheilukeskuksen käyttöä varaamalla investointeihin sinne johtavan tien kunnostukseen ja asfaltointiin 340 000 euroa.”, selvittää Mikko Uusitalo.

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitelmaksi

Lisätiedot:

Mikko Uusitalo, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 050 024 4598, mikko.uusitalo@kankaanpaa.fi

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki 044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi

Kuva: Martti Tikka / Kuvaseura Pikseli