Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2021: Liitoskuntien kertyneet alijäämät katettiin

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2021: Liitoskuntien kertyneet alijäämät katettiin

Kuva: Keskustaa tilivuoden 2021 elokuussa, Martti Tikka / Kuvaseura Pikseli

 

Kankaanpään kaupungille vuosi 2021 oli edellisen vuoden tavoin taloudellisessa mielessä erittäin hyvä, sillä vuoden 2021 tulos oli 4,36 milj. euroa ylijäämäinen (v. 2020 +3,05 milj. euroa).

”Ylijäämäiseen tilinpäätökseen vaikuttivat koronatuet, joita tuli noin 2,3 miljoonaa euroa ja Kankaanpään ja Honkajoen välisen kuntaliitoksen myötä saatu kuntaliitosavustus 1,4 miljoonaa euroa. Käyttötalouden osalta tulosalueet pysyivät hyvin talousarviossa. Käyttötalouden nettomenot alittuivat 2,7 milj. euroa, joten pelkästään koronatuet ja kuntaliitosavustus eivät selitä hyvää tulosta. Tulosalueilla tehtiin hyvää työtä sekä taloudellisesti että toiminnallisesti turvaten laadukkaat palvelut. Kiitos henkilöstölle ja päättäjille”, toteaa kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Tilikauden tulosta paransivat kertaerien vaikutukset

Kaupungin tilikauden tulos oli 0,3 milj. euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa, vaikka katuvaloverkon myynnin tuotto 1,7 milj. euroa siirtyi vuodelle 2022.

Kaupunki täytti vahvistuvan talouden tunnusmerkit toisena vuonna peräkkäin. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Kankaanpään ja Honkajoen osalta yhteensä oli kertyneitä alijäämiä 2,09 milj. euroa. Vuoden 2021 hyvän tuloksen ansiosta alijäämät pystyttiin kattamaan. Kertynyttä ylijäämää on taseessa 2,26 milj. euroa.

Käyttötalouden osalta tulosalueet pysyivät hyvin talousarvion raameissa. Peruspalveluiden määräraha ylittyi 205.000 euroa, muut tulosalueet pysyivät määrärahojen puitteissa. Kokonaisuutena käyttötalouden nettomeno alittui 2,7 milj. eurolla. Toimintamenot kasvoivat 1,1, % ja toimintakate kasvoi 1,5 %.

Tilikauden tulokseen vaikuttivat merkittävästi kertaluonteiset erät. Yhteisöveron tuotto-osuuden väliaikainen nosto kunnille lisäsi verotuloja noin miljoonalla eurolla. Valtion Covid-avustuksien 2021 tulosvaikutus oli yhteensä +2,3 milj. euroa. Tilikaudella 2021 maksettiin kuntaliitosavustusta 1,4 milj. euroa. Tilikaudella tehtiin kertaluonteisia arvonalennuksia rakennuksiin noin 0,8 milj. eurolla. Kuntaliitosavustusta maksetaan vuosina 2022–23 yhteensä vielä 2,1 milj. euroa.

Kaupungin henkilöstömenot 25,9 milj. euroa olivat lähes samalla tasolla kuin Honkajoella ja Kankaanpäässä yhteensä vuonna 2020 (26,1 milj. euroa). Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 576, kun se vuotta aiemmin oli yhteensä 594.

”Talouden sopeuttamisen tarve ei ole poistunut kahden viime vuoden hyvästä tilinpäätöksestä huolimatta. Kaupungilla on edelleen tarve saada pidettyä kaupungin talous kestävällä tasolla”, muistuttaa kaupunginjohtaja.

Merkittävät investoinnit jatkuivat

Kaupunki on edelleen voimakkaasti kehittymässä ja investoimassa vahvasti tulevaisuuteen. Viimeisten viiden vuoden Kankaanpään ja Honkajoen yhteenlasketut nettoinvestoinnit ovat olleet 36,6 milj. euroa. Investointitaso on korkea myös tulevina vuosina, sillä vuoden 2022 talousarviossa nettoinvestoinnit ovat 9,6 milj. euroa.

Kaupungin nettoinvestoinnit vuonna 2021 olivat yhteensä 7,5 milj. euroa. Vuotta aiemmin Kankaanpään nettoinvestoinnit olivat 5,6 milj. euroa ja Honkajoen 2,3 milj. euroa.

Tilikauden erinomaisesta tuloksesta johtuen investointien rahoittamiseksi ei jouduttu kasvattamaan lainamäärää. Lainamäärä pieneni 2,2 milj. euroa Kankaanpään ja Honkajoen yhteenlasketusta taseesta. Vuoden 2021 lopussa lainakanta oli 58,3 milj. euroa ja asukasta kohden 4 605 euroa.

Merkittävinä investointeina vuoden 2021 osalta voidaan mainita Liikuntakeskuksen palloiluhallin peruskorjauksen aloittaminen, Tapalan peruspalvelukeskuksen päivystyspoliklinikan peruskorjaus ja Honkajoen yhteiskoulun valmistuminen. Lisäksi investoitiin mm. liikenneväylien kunnostamiseen ja vesihuoltoon.

Työllisyystilanne ja verotulot kehittyivät positiivisesti, asukasmäärä laski

Kankaanpään työllisyys kehittyi vuoden 2021 aikana myönteisesti. Työttömien työhakijoiden osuus työvoimasta on vähentynyt tammikuun 11,8 %:sta syyskuun loppuun 7,6, %:iin. Vuoden lopussa työttömyysprosentti oli 9,6 % (vuonna 2020 13,7 %). Alueen elinkeinoelämän myönteisenä asiana vuoden 2021 aikana voidaan pitää teollisten yritysten hyvää kysyntätilannetta ja tilauskantaa. Tämä näkyi jo vuoden loppupuolella osaavan työvoiman saatavuuden heikentymisenä.

Yritysten parantunut taloustilanne näkyi työllisyyden kehityksen lisäksi verotuloissa. Yhteisöveron tuotto on koko maan tavoin ollut huomattavasti aiempaa korkeampaa, mihin osaltaan vaikuttaa kuntien jako-osuuden tilapäinen nostaminen. Yhteisöveroja kertyi 1,7 milj. euroa edellisvuotta enemmän kuin Kankaanpäässä ja Honkajoella vuonna 2020. Kunnallisveroja kertyi 1,5 milj. euroa edellistä vuotta enemmän.

Hyvästä työllisyystilanteesta ja vahvasta työpaikkaomavaraisuudesta huolimatta kaupungin asukasluku on ollut laskussa. Asukasluku alentui vuonna aikana 99 henkilöllä Kankaanpään ja Honkajoen vuoden 2020 asukasluvusta. Vuoden vaihteessa asukasluku oli 12 659.

”Meidän tulee edelleen suunnata voimavaroja strategian mukaisesti kaupungin tunnettuuden lisäämisen, mutta tämän lisäksi palvelutarpeen arvioinnin on oltava jatkuvaa. Työpaikkaomavaraisuus ja myönteinen työllisyyskehitys luovat mahdollisuuksia kaupungin pito- ja vetovoiman kasvattamiseen”, sanoo Hatanpää.

Tulevaisuuden haasteena suuret muutokset ja maailmantilanne

”Kankaanpään taloudellinen asema on parantunut merkittävästi kahden viime vuoden hyvästä tuloksesta johtuen. Talouden tasapainon säilyttäminen painottuu tulevinakin vuosina ja talouden hoidossa tavoitteena on oltava kestävä talous.”

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2022 alussa, mikä vaikuttaa merkittävästi kuntien järjestämiin palveluihin ja niiden rahoittamiseen. Lisäksi pandemian pitkittyminen, inflaation nopea kiihtyminen sekä Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset luovat haastetta tulevaisuuden ennustamiseen.   

Kankaanpään kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöstä käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 4.4.2022. Kaupunginhallitus päätti saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja oikeutti kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Alla linkki tilinpäätökseen, jossa on huomioitu 5.4. mennessä havaitut teknisluonteiset korjaukset ja tarkennukset.

Tilinpäätös 2021 (PDF)

 

Lisätiedot:

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi