Yksityistieavustukset 2022 haettavana 11.4.2022 asti

Tommilankatu

Yksityistieavustukset 2022 haettavana

Entisen Honkajoen kunnan alueella ja Kankaanpään kaupungin alu­eel­la on käytössä erilaiset yksityisteiden hoidon järjestelmät. Kun­ta­lii­tok­sen myötä yksityisteiden hoitojärjestelmän tulee olla koko kau­pun­gin alueella samanlainen. Vuoden 2022 aikana vanhan Hon­ka­joen alueen ja Kankaanpään yksityisteitä hoidetaan vielä ai­em­pien käytäntöjen mukaisesti.

Kaupungin talousarviossa vuodelle 2022 on varattu 18.000 euron määräraha Honkajoen alueen yksityistieavustuksiin, jotka myönnetään ha­ke­muk­ses­ta vakituisessa asutuskäytössä oleville tien osille pisteytyksen perusteella.

Yksityistieavustuksen myöntämisen edellytyksenä on yksityistielain säädösten mukaisesti seuraavien ehtojen täyttyminen:

. Tielle on perustettu tiekunta.

. Tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset maan­mit­taus­lai­tok­sen yksityistierekisterissä, sekä Väyläviraston kansallisessa tie- ja ka­tu­ver­kon tietojärjestelmässä (Digiroad).

. Tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään liikennemerkein tai muulla tavalla.

Yksityisteiden avustushakemukset tulee jättää määräaikaan 11.4.2022 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tekninen@kankaanpaa.fi tai Honkajoen virastotalon pääovien vieressä ole­vaan lukittuun punaiseen postilaatikkoon.

Tieavustushakemuslomake 2022 (PDF)

Paperilomakkeita voi noutaa Honkajoen virastotalolta.

Hakemuksen kohdassa ”tien pituus” ilmoitetaan sekä tien kokonaispituus, et­tä asutun osan pituus. Hakemuksen lisätiedoissa ilmoitetaan mahdollinen lä­pi­kul­ku, erityisliikenne kuten kouluajot, meijeriauto ym. raskas liikenne. Avus­tuk­sis­sa ei oteta huomioon teiden osuuksia, jotka kulkevat toisen kun­nan alueella. Jos osa tiestä kulkee toisen kunnan alueella, pitää ki­lo­met­ri­mää­rä ilmoittaa lisätiedoissa. Hakijan hakemuksen allekirjoittajan / allekirjoittajien tulee antaa vahvistus, että tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston Digiroad-järjestelmässä.

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden tarkistaa hakemuksen tiedot Digi- ja väestörekisterin, Väyläviraston ja/tai MML:n tietokannoista ja kartta tiedoista.

Yksityistievustukset myönnetään perustuen pisteytykseen, jossa huomioidaan 1) tien asutun osan pituus, 2) tien kokonaispituus ja 3) tien läpikulkuliikenne ja/tai erityisliikenteen vaikutus esim. maitoautot, koululaiskuljetukset tmv. Avustuksen suuruudet lasketaan käytettävän määrärahan sekä hakemuksen pistemäärän ja hakemusten yhteenlaskettujen pistemäärien suhteen perusteella. Tiekunnalle myönnettävän avustuksen määrä on enintään hakemuksessa haettu avustussumma.

Avustukset maksetaan tiekunnalle hyväksyttyjen menotositteiden perusteella.

Yksityistieavustusten myöntämisestä päättää Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta.

 

Yksityisteiden tieyksiköintiavustukset 2022 haettavana

Teknisen lautakunnan vuoden 2022 talouden käyttösuunnitelmassa on yksityistiemäärärahoissa varattu 20 000 euron määräraha tiekuntien avustamiseen teiden yksiköinnin kustannusten osalta. Yksiköintiin myönnettävien avustusten saamisen edellytyksenä on, että Yksityistielain (560/2018) mukaisten avustuskriteerien tulee täyttyä ja avustuksen hakemisesta tulee olla tiekunnan päätös. Avustushaku koskee koko kaupunkia. Tiekunnalle maksettava avustus on enintään 80% toteutuneista kustannuksista. Avustussumma voi jäädä em. pienemmäksi riippuen saapuneiden hakemusten lukumäärästä ja teiden yksiköinnin kustannuksista.

Avustushakemus yksityisteiden tieyksiköinneille 2022 (PDF)

Hakemuksessa tulee olla:
– Tosite yksityistietietojen ilmoittamisesta Digiroad-järjestelmään
– Karttaliite teistä
– Pöytäkirjaote tiekunnan kokouksesta, jossa päätös avustuksen hakemisesta.
– Arvio tieyksiköinnin kustannuksista. Arvio voi olla esimerkiksi tarjous tieyksiköinnistä, jossa näkyy kokonaishinta tai arvioitu tuntimäärä sekä tuntihinta.

Avustushakemukset tulee jättää määräaikaan, 6.6.2022 klo 12.00, mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.tekninen@kankaanpaa.fi, viestin aihe kohtaan merkintä:

”Yksityisteiden yksiköintiavustukset 2022” tai postitse osoitteella: Kankaanpään kaupunki / Honkajoen virastotalo   Porhontie 5, 38950 Honkajoki.